Sekretárka

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sekretárka zabezpečuje činnosť príslušného sekretariátu, vedie ucelené administratívne agendy, vyhotovuje zápisy z porád, prijíma, vybavuje, eviduje a archivuje korešpondenciu, plánuje a organizačne zabezpečuje harmonogram práce nadriadeného zamestnanca.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Asistent
Asistentka
Assistant
Office Manager
Referent sekretariátu
Referentka sekretariátu
Secretary
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
4120 - Sekretárky
SK ISCO-08
4120000 - Sekretárka
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá a postupy skartácie
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
3
stenografia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
evidencia, triedenie a aktualizácia dokumentácie príslušného odboru služby, príp. úradu
4
zabezpečovanie komunikácie s právnickými subjektmi (napr. bankou, finančným úradom, sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami)
4
písanie podľa diktátu a zvukových záznamov (diktafón)
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
4
evidencia a inventarizácia majetku
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
4
plánovanie harmonogramu nadriadeného zamestnanca
4
vybavovanie operatívnych úloh kancelárskeho útvaru (cestovné, ubytovanie, časopisy ai.)
4
písanie (zapisovanie) a úprava slovenských i cudzojazyčných textov
4
kompletizácia dokladov a materiálov na zabezpečené akcie (napr. semináre, konferencie a pod.)
4
príprava a organizovanie konferencií a seminárov
4
telefonické a osobné dojednávanie návštev a ich uvádzanie k nadriadeným pracovníkom v slovenskom i cudzom jazyku
3
organizačná a finančná príprava spoločenských, obchodných, vzdelávacích akcií a pod.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.