Všeobecný administratívny pracovník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Všeobecný administratívny pracovník zabezpečuje celkovú administratívnu podporu pre príslušné oddelenie alebo skupinu odborníkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Administrative worker
Administratívny referent
Administratívny zamestnanec
Technicko-administratívny pracovník
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
4110 - Všeobecní administratívni pracovníci
SK ISCO-08
4110000 - Všeobecný administratívny pracovník
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
majetok podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
4
pravidlá a postupy skartácie
4
inventarizácia
Špecifikácia:
Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
4
postupy evidencie a archivácie
4
pravidlá gramatiky a pravopisu
4
podniková ekonomika
Špecifikácia:
Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
4
počítačové spracovanie textov a tabuliek
4
hospodárska korešpondencia
4
pravidlá písania a úpravy písomností
4
matematické a štatistické metódy
4
systémy a štandardy kvality ISO
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
prijímanie a evidencia elektronickej firemnej korešpondencie a telefonických hovorov
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
Špecifikácia:
Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Špecifikácia:
Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
4
správa príslušnej dokumentácie
Špecifikácia:
Zaznamenávanie, zakladanie, triedenie, rozdeľovanie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, skartácia a pod.
4
spolupráca pri zabezpečovaní firemných podujatí
Špecifikácia:
Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.
4
spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
4
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
spolupráca s príslušnými externými inštitúciami
Špecifikácia:
Úradná komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími externými partnermi organizácie. Vybavovanie záležitostí v mene organizácie na úradoch a inštitúciách.
4
uplatňovanie noriem kvality
4
zabezpečovanie kancelárskych potrieb, pracovných pomôcok a zariadení
Špecifikácia:
Vrátane opráv zariadení. Vystavovanie objednávok napr. na kancelárske potreby, IT a telekomunikačnú techniku, osobné ochranné pracovné prostriedky a pod.
4
vedenie príslušnej evidencie
Špecifikácia:
Evidencia prijatej a odoslanej korešpondencie (v registratúrnom denníku), výdaja pracovných pomôcok zamestnancom, evidencia majetku a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.