Všeobecný administratívny pracovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Všeobecný administratívny pracovník

Všeobecný administratívny pracovník zabezpečuje celkovú administratívnu podporu pre príslušné oddelenie alebo skupinu odborníkov.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Administrative worker
Administratívny referent
Administratívny zamestnanec
Technicko-administratívny pracovník
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4110 - Všeobecní administratívni pracovníci
SK ISCO-08 4110000 - Všeobecný administratívny pracovník
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
  Špecifikácia:
  Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie
 • stupeň EKR 4 pravidlá gramatiky a pravopisu
 • stupeň EKR 4 podniková ekonomika
  Špecifikácia:
  Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
 • stupeň EKR 4 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 4 hospodárska korešpondencia
 • stupeň EKR 4 pravidlá písania a úpravy písomností
 • stupeň EKR 4 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 4 systémy a štandardy kvality ISO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 prijímanie a evidencia elektronickej firemnej korešpondencie a telefonických hovorov
 • stupeň EKR 4 príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
  Špecifikácia:
  Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
 • stupeň EKR 4 obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
  Špecifikácia:
  Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
 • stupeň EKR 4 správa príslušnej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Zaznamenávanie, zakladanie, triedenie, rozdeľovanie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, skartácia a pod.
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri zabezpečovaní firemných podujatí
  Špecifikácia:
  Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.
 • stupeň EKR 4 spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
 • stupeň EKR 4 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 spolupráca s príslušnými externými inštitúciami
  Špecifikácia:
  Úradná komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími externými partnermi organizácie. Vybavovanie záležitostí v mene organizácie na úradoch a inštitúciách.
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie noriem kvality
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie kancelárskych potrieb, pracovných pomôcok a zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane opráv zariadení. Vystavovanie objednávok napr. na kancelárske potreby, IT a telekomunikačnú techniku, osobné ochranné pracovné prostriedky a pod.
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej evidencie
  Špecifikácia:
  Evidencia prijatej a odoslanej korešpondencie (v registratúrnom denníku), výdaja pracovných pomôcok zamestnancom, evidencia majetku a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie