Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení vykonáva technické práce pri zabezpečovaní spoľahlivej prevádzky a riadneho technického stavu riadiacej techniky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
6222/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Technik riadiacich systémov
Požadovaný stupeň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Poznámka: Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113009
ESCO
509
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113009

Kompetencie

6
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Postupy prevádzkovania riadiacich systémov, napr.: GMS, SCADA, GIS, SAP a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy sieťovej infraštruktúry, serverové a cloudové technológie
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: sieťová infraštruktúra, serverové a cloudové technológie
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikačné technológie implementované v obnoviteľných zdrojoch
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Budúca
6
elektrotechnika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiaca technika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predpisy a technické normy v energetike
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Budúca
6
inteligentné inštalácie
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
regulačná a automatizačná technika
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia postupov inžinierskeho riešenia úloh a problémov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v technickej dokumentácii a normách v elektroenergetike
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovanie a príprava preventívnych prehliadok, revízií a údržby riadiacich systémov energetických zariadení
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola automatických riadiacich systémov energetických zariadení
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostika stavu a využívania hardvérových a softvérových komponentov IT riešenia (server, disk, procesor, sieť, a pod.) a následná implementácia najvhodnejšieho riešenia na odstránenie poruchy s použitím interných a verejných informácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie poruchovosti riadiacich systémov energetických zariadení, vrátane navrhovania a realizácie opatrení na zlepšenie
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v energetických prevádzkach
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami, elementárna diagnostika sieťovej infraštruktúry
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie diagnózy poruchy s využitím diagnostických prístrojov a stanovenie spôsobu opravy
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh a testovanie automatických riadiacich systémov energetických zariadení
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
Príznak: Sektorová (12) ?
Špecifikácia: Dokumentácie systémov zariadení riadiacej techniky, vrátane riešenia špecifických prevádzkových stavov (napr. výpadok, porucha a následná oprava) na technických zariadeniach na riadenie prepravnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
6
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová (11) ?
Špecifikácia: Energetických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
5
prevádzkovanie riadiacich a automatizačných systémov na zabezpečenie bezpečnej prevádzky vodíkových technológií
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Budúca
6
implementácia a využívanie systémov založených na princípoch smart metering a smart grid
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie elektrických skúšobných zariadení
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.