Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení

Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení vykonáva technické práce pri zabezpečovaní spoľahlivej prevádzky a riadneho technického stavu riadiacej techniky.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Technik riadiacich systémov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113009 - Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 6 postupy elektrodiagnostiky
 • stupeň EKR 6 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 6 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 6 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 6 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 6 riadiaca technika
 • stupeň EKR 6 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 6 elektrotechnika
 • stupeň EKR 6 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 6 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 6 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 6 prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
 • stupeň EKR 5 softvérové prostredie, operačné systémy
  Špecifikácia:
  Postupy prevádzkovania riadiacich systémov, napr.: GMS, SCADA, GIS, SAP a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 návrh a testovanie automatických riadiacich systémov energetických zariadení
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v energetických prevádzkach
 • stupeň EKR 6 hodnotenie poruchovosti riadiacich systémov energetických zariadení, vrátane navrhovania a realizácie opatrení na zlepšenie
 • stupeň EKR 6 vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
  Špecifikácia:
  Dokumentácie systémov zariadení riadiacej techniky, vrátane riešenia špecifických prevádzkových stavov (napr. výpadok, porucha a následná oprava) na technických zariadeniach na riadenie prepravnej siete.
 • stupeň EKR 6 kontrola automatických riadiacich systémov energetických zariadení
 • stupeň EKR 6 plánovanie a príprava preventívnych prehliadok, revízií a údržby riadiacich systémov energetických zariadení
 • stupeň EKR 5 údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
  Špecifikácia:
  Energetických zariadení.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie