Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike

Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike vykonáva diagnostické merania a skúšky, stanovuje diagnózy a vyhodnocuje technický stav zariadení z hľadiska ďalšej prevádzky.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113007 - Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektronické prvky
 • stupeň EKR 4 elektronické a číslicové obvody
 • stupeň EKR 4 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 4 energetické stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 bleskozvody, ich montáže a revízie
 • stupeň EKR 4 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 4 postupy elektrodiagnostiky
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 4 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 riadiaca technika
 • stupeň EKR 4 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na rozvod plynu, výrobu a rozvod tepla, elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v energetike
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 analýza dlhodobých trendov v súlade s medzinárodnými trendmi a novými poznatkami v oblasti diagnostiky
 • stupeň EKR 4 návrh a príprava podkladov na plánovanie diagnostických meraní, prevádzkových meraní a ostatných skúšok energetických zariadení
 • stupeň EKR 4 kontrola prevádzkyschopnosti zverenej diagnostickej techniky
  Špecifikácia:
  Napr. meracie prístroje, zariadenia a pod.
 • stupeň EKR 4 spracovanie protokolov a záznamov o diagnostických meraniach a skúškach, vrátane ich evidencie
 • stupeň EKR 4 analýza a vyhodnotenie diagnostických meraní, stanovenie diagnóz a vyhodnotenie technického stavu zariadení, vrátane návrhov nápravných opatrení
  Špecifikácia:
  Návrh nápravných opatrení a odporúčaní na bezpečnú a efektívnu prevádzku zariadení, spracovanie podkladov na hodnotenie diagnostikovaných objektov z hľadiska prevádzky, zostatkovej životnosti a odporúčaného spôsobu opravy a údržby.
 • stupeň EKR 4 diagnostické merania a skúšky technického stavu zariadení v súlade so schválenými pracovnými postupmi
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie a dodržiavanie určených technologických a pracovných postupov pri meraniach, skúškach a vyhodnotení technického stavu zariadení.
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na hodnotenie diagnostikovaných objektov z hľadiska prevádzky, zostatkovej životnosti a odporúčaného spôsobu opravy
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri organizácii a koordinácii prípravy diagnostických meraní, skúšok a analýz

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie