Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike

Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike zabezpečuje výkon činností prevádzky, opráv a preventívnej údržby technologických celkov plynárenských zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Technik prevádzky rozvodu plynu Technik rozvodných plynových zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113017 - Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 6 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  V oblasti vody, plynu, tepla a elektriny.
 • stupeň EKR 6 systémy a zariadenia distribúcie plynu do plynárenskej siete
 • stupeň EKR 6 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
 • stupeň EKR 6 metódy merania prevádzkových veličín
  Špecifikácia:
  V oblasti vody, plynu, tepla a elektriny.
 • stupeň EKR 6 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 6 elektrotechnika
 • stupeň EKR 6 softvérové prostredie, operačné systémy
  Špecifikácia:
  SAP, GIS.
 • stupeň EKR 6 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 6 technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a pojmy v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti vody, plynu, tepla a elektriny.
 • stupeň EKR 6 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti vody, plynu, tepla a elektriny.
 • stupeň EKR 6 postupy prevádzky a údržby potrubných systémov
  Špecifikácia:
  V oblasti vody a plynu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 koordinácia, technické a organizačné zabezpečenie prevádzky a údržby energetických zariadení
 • stupeň EKR 6 tvorba a aktualizácia metodických pokynov, bezpečných pracovných postupov a prevádzkovo – technickej dokumentácie v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti vody, plynu, tepla a elektriny.
 • stupeň EKR 6 plánovanie a príprava preventívnych prehliadok, revízií a údržby energetických výrobných a rozvodných zariadení v rámci ich prevádzky
  Špecifikácia:
  V oblasti vody, plynu, tepla a elektriny.
 • stupeň EKR 6 príprava a spracovanie vypínacích plánov, vrátane spracovania bezpečných postupov na zaistenie pracoviska pri realizácii prác a stavieb v plynárenstve
 • stupeň EKR 6 spracovanie a vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s prevádzkou a údržbou v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti vody, plynu, tepla a elektriny.
 • stupeň EKR 6 koordinácia odstraňovania následkov havárií, kalamít a porúch v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti vody, plynu, tepla a elektriny.
 • stupeň EKR 6 spolupráca so správcami inžinierskych sietí
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri zabezpečovanie zemných prác. Spolupráca s mobilnými operátormi, vodárenskou spoločnosťou a teplárenskou spoločnosťou – napr. pri poruchách (napr. teplovodný kanál, ktorý je priamo na plynovode, pri poruche plynovodu sa musia oslovovať dotknuté organizácie, aby sa porucha mohla odstrániť a pod.
 • stupeň EKR 6 účasť na úradných, tlakových skúškach a pri prepojovacích a odpojovacích prácach na potrubných systémoch a technologických objektoch
 • stupeň EKR 6 kontrola výkonu údržby na príslušných technologických celkoch zariadení v energetike
  Špecifikácia:
  Kontrola prostredníctvom IT systémov a databáz.
 • stupeň EKR 6 sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky, technológií pri oprave a údržbe rozvodu zariadení v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti vody, plynu, tepla a elektriny.
 • stupeň EKR 6 plánovanie a vyhodnocovanie činnosti na elektronických zariadeniach
 • stupeň EKR 6 vypracovanie plánu prevádzkových nákladov potrubných systémov
  Špecifikácia:
  V oblasti vody a plynu.
 • stupeň EKR 6 návrh a odsúhlasovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
 • stupeň EKR 6 import údajov do podnikového softvéru
  Špecifikácia:
  Import údajov o technologickom mieste, údržbovej oblasti, údržbovej trasy a technologickom objekte do SAP PM.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie