Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu

Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu riadi rozvoj, obnovu distribučnej sústavy a rozvod plynu.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Technik distribúcie plynu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113018 - Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 postupy riadenia plynárenskej sústavy, prepravy a distribúcie plynu
 • stupeň EKR 6 pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
 • stupeň EKR 6 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 6 právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy súvisiace s fungovaním trhu s plynom
 • stupeň EKR 6 postupy prevádzky a údržby potrubných systémov
  Špecifikácia:
  Distribučné siete plynu.
 • stupeň EKR 6 systémy a zariadenia distribúcie plynu do plynárenskej siete
 • stupeň EKR 6 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 6 riadiaca technika a systémy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Postupy prevádzkovania riadiacich systémov v plynárenskom priemysle.
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných prepisov.
 • stupeň EKR 6 postupy štátnej regulácie dodávok a služieb v energetike, plynárenstve, teplárenstve
 • stupeň EKR 6 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
 • stupeň EKR 6 technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení
 • stupeň EKR 6 elektrotechnika
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a pojmy v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.
 • stupeň EKR 6 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.
 • stupeň EKR 6 softvérové prostredie, operačné systémy
  Špecifikácia:
  GMS, SCADA, GIS a pod.
 • stupeň EKR 6 metódy merania prevádzkových veličín
  Špecifikácia:
  V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 posudzovanie plnenia distribučných zmlúv a dohôd o prepojení sietí v plynárenskom priemysle
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie optimálnej obnovy a rozvoja distribučnej siete.
 • stupeň EKR 6 orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
  Špecifikácia:
  Obsluha plynárenských zariadení.
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie správ v oblasti rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
  Špecifikácia:
  Správy o mimoriadnych udalostiach na distribučnej sieti.
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie riešení rozvoja distribučnej sústavy v plynárenskom priemysle
 • stupeň EKR 6 vedenie technických údajov v oblasti rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
  Špecifikácia:
  Evidencia o priebehu a výsledkoch práce vo výrobe a rozvode plynu a obsluhe plynárenských zariadení.
 • stupeň EKR 6 príprava návrhov na optimalizáciu distribučnej sústavy v plynárenskom priemysle
 • stupeň EKR 6 analýzy distribúcie plynu pri vyhlasovaní regulačných opatrení
  Špecifikácia:
  Analyzovanie poruchovosti a iných problémov distribučnej siete.
 • stupeň EKR 6 sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky, technológií pri oprave a údržbe rozvodu plynových zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie