Energetik technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Energetik technológ

Energetik technológ schvaľuje technologické postupy a technologické podmienky v energetike. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov a vykonáva technické skúšky nových technológií, vrátane spolupráce pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113025 - Technik energetik technológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 6 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 6 riadiaca technika
 • stupeň EKR 6 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 6 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 6 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 6 zariadenia a systémy na rozvod plynu, výrobu a rozvod tepla, elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 6 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 6 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 6 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 6 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 6 elektrotechnika
 • stupeň EKR 6 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 6 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 6 elektrická stanica
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a pojmy v energetike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 technický dozor na energetických pracoviskách
 • stupeň EKR 6 spolupráca na vývoji nových technológií v energetike
 • stupeň EKR 6 optimalizácia výrobných procesov v energetike
 • stupeň EKR 6 orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
 • stupeň EKR 6 technické skúšky nových technológií v energetike
 • stupeň EKR 6 rozbory spotreby prác a plnenia normatívov v energetike
 • stupeň EKR 6 vedenie technickej dokumentácie v energetike
  Špecifikácia:
  Vedenie technickej dokumentácie pre nové a rozvojové programy, zariadenia a pod. v energetike.
 • stupeň EKR 6 výpočty noriem a normatívov v energetike
 • stupeň EKR 6 koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v energetike
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v energetických prevádzkach
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie technických špecifikácií na uzatváranie energozmlúv

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie