Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)

Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej) metodicky riadi a koordinuje činnosti bezpečnostných technikov. Metodicky riadi a koordinuje systémy hodnotenia bezpečnosti v energetickej prevádzke v súlade s národnými štandardami.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Expert riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke
Vedúci oddelenia (odboru) bezpečnosti energetickej prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151009 - Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 6 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
  Špecifikácia:
  Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 6 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 6 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 6 postupy havarijného plánovania
 • stupeň EKR 6 elektroenergetika
 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality v energetike
 • stupeň EKR 6 prostriedky a zariadenia v energetike
  Špecifikácia:
  Zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka a pod.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy riadenia bezpečnosti v energetike
  Špecifikácia:
  Okrem jadrovej.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 koordinovanie, navrhovanie, výkon a vyhodnocovanie činností v oblasti bezpečnosti
  Špecifikácia:
  Koordinácia, navrhovanie, výkon a vyhodnocovanie činností v oblasti bezpečnosti v súlade s národnými štandardami.
 • stupeň EKR 6 riadenie, kontrola a vyhodnocovanie plnenia prijatých bezpečností opatrení
  Špecifikácia:
  V súlade so schváleným plánom kontrol na príslušné obdobie.
 • stupeň EKR 6 koordinácia interných a externých aktivít zameraných na bezpečnosť
  Špecifikácia:
  Interných a externých aktivít.
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s vykonávanou činnosťou v energetickej prevádzke
  Špecifikácia:
  Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 6 spracovávanie koncepcií a opatrení súvisiacich s bezpečnosťou v energetickej prevádzke
  Špecifikácia:
  Tvorba koncepcií bezpečnostnej politiky, navrhovanie nápravných opatrení na zlepšenie bezpečnosti v energetickej prevádzke. Príprava a spracovávanie prierezových materiálov, dokumentov, správ a analýz za oblasť bezpečnosti v energetike.
 • stupeň EKR 6 koordinácia, zabezpečovanie, kontrola a vyhodnocovanie plnenia odporúčaní v oblasti bezpečnosti z interných a externých previerok
 • stupeň EKR 6 evidencia nápravnej a preventívnej činnosti súvisiacej s bezpečnosťou v energetickej prevádzke
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie sledovania prevádzkových parametrov energetických zariadení a prostriedkov na riešenie havarijných udalostí
 • stupeň EKR 6 sledovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti v energetike
  Špecifikácia:
  Napr. nových STN, ich uplatňovanie v prevádzke a pod.
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie periodických hlásení, správ a prehľadov pre interné a externé účely
  Špecifikácia:
  V oblasti bezpečnosti energetickej prevádzky.
 • stupeň EKR 6 metodické riadenie a koordinácia činností bezpečnostných technikov
  Špecifikácia:
  Vrátane metodickej podpory v oblasti bezpečnosti energetickej prevádzky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie