Špecialista elektrotechnik projektant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista elektrotechnik projektant

Elektroinžinier projektant projektuje elektrické zariadenia a elektrické inštalácie. Vypracováva výkresovú dokumentáciu a textovú časť projektov (technické správy, určenie vonkajších vplyvov, výkazy výmer a pod.). Zodpovedá za vytvorenie projektovej dokumentácie v súlade s aktuálnymi legislatívnymi predpismi, za jej aktualizáciu a archiváciu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Projektant elektrických inštalácií
Projektant elektrických zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov § 16b ods. 1

viac...
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151004 - Elektroinžinier projektant
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
 • stupeň EKR 4 bleskozvody, ich montáže a revízie
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • stupeň EKR 4 metódy istenia elektrických obvodov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 normy a technická dokumentácia v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 postupy spracovania výkresovej a technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vypracovanie výkresov a projekčných podkladov energetických systémov a zariadení
 • stupeň EKR 4 spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie výkresov, projekčných a konštrukčných podkladov častí stavebných objektov energetických technologických zariadení
 • stupeň EKR 4 technické výpočty súvisiace s projektovou a konštrukčnou dokumentáciou energetických zariadení a stavieb
 • stupeň EKR 4 vykonávanie technických výpočtov súvisiacich s projektmi
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie posudkov a odhadov
 • stupeň EKR 4 odborný dohľad nad funkcionalitou inštalovaných elektrických a energetických zariadení
 • stupeň EKR 4 obhliadky stavieb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3) viac...
 • Certifikát osoby na posudzovanie zhody podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17024:2013 viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie