Špecialista elektrotechnik projektant

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Elektroinžinier projektant projektuje elektrické zariadenia a elektrické inštalácie. Vypracováva výkresovú dokumentáciu a textovú časť projektov (technické správy, určenie vonkajších vplyvov, výkazy výmer a pod.). Zodpovedá za vytvorenie projektovej dokumentácie v súlade s aktuálnymi legislatívnymi predpismi, za jej aktualizáciu a archiváciu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Projektant elektrických inštalácií
Projektant elektrických zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov § 16b ods. 1
viac...
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151004 - Elektroinžinier projektant
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
technická gramotnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
prezentovanie
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
normy elektrických obvodov a inštalácií
4
elektrotechnika
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
4
bleskozvody, ich montáže a revízie
4
zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
4
metódy istenia elektrických obvodov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
normy a technická dokumentácia v elektrotechnike
4
postupy spracovania výkresovej a technickej dokumentácie
4
metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov energetických systémov a zariadení
4
spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
4
vypracovávanie výkresov, projekčných a konštrukčných podkladov častí stavebných objektov energetických technologických zariadení
4
technické výpočty súvisiace s projektovou a konštrukčnou dokumentáciou energetických zariadení a stavieb
4
vykonávanie technických výpočtov súvisiacich s projektmi
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
4
vypracovávanie posudkov a odhadov
4
odborný dohľad nad funkcionalitou inštalovaných elektrických a energetických zariadení
4
obhliadky stavieb
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3)
    viac...
  • Certifikát osoby na posudzovanie zhody podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17024:2013
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.