Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja)

Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja) riadi činnosť predajcov nových a jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Organizuje systém predaja vozidiel, zabezpečuje plánovanie, plnenie a vyhodnotenie plánu výkonov a aktivít autoservisu. Komunikuje s importérmi vozidiel, navrhuje opatrenia na zlepšenie výkonu, navrhuje marketingovú stratégiu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Vedúci predaja áut
Vedúci predaja motorových vozidiel
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky

viac...
ISCO-08 2433 - Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08 2433004 - Špecialista predaja motorových vozidiel
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista predaja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
  Špecifikácia:
  Vrátane základov psychológie.
 • stupeň EKR 4 predvádzacie techniky
  Špecifikácia:
  Predvádzacia jazda, prezentovanie vozidla.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 akvizícia
  Špecifikácia:
  Úloha akvizície v obchode a jej plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnotenie.
 • stupeň EKR 4 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Investície, zásoby, ceniny, pohľadávky. Inventarizácia. Odpisy.
 • stupeň EKR 4 manažment
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 4 manažment kvality
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 4 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 4 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 4 reklamné kampane
  Špecifikácia:
  Vrátane výstav.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
  Špecifikácia:
  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vrátane EÚ.
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania
  Špecifikácia:
  Telefonovanie za účelom dohodnutia termínu obchodného stretnutia, zistenia a doplnenia informácií.
 • stupeň EKR 4 druhy produktov pri predaji motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Štruktúra a obsah ponuky - údaje o vozidle, voliteľnom príslušenstve, zákazníkovi, cene, dodacích podmienkach vrátane financovania a poistenia.
 • stupeň EKR 4 systém CRM
  Špecifikácia:
  Customer Relationship Management - riadenie vzťahov so zákazníkmi.
 • stupeň EKR 4 systém predaja motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Vrátane systému predaja jazdených motorových vozidiel a príslušnej legislatívy.
 • stupeň EKR 4 štandardy pri predaji motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 prevádzka predaja vozidiel
  Špecifikácia:
  Plánovanie v prevádzke predaja vozidiel.
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
  Špecifikácia:
  Štruktúra, ciele a zásady obchodného rozhovoru.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v prevádzke obchodu s motorovými vozidlami
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v prevádzke servisu motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 4 systémy odmeňovania
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Faktúra, dodací list, príjmový doklad a pod.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy v oblasti cestného zákona
  Špecifikácia:
  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 3 emisie a ich dopad na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 3 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
  Špecifikácia:
  Vrátane postupov poisťovania a uzatvárania poistných zmlúv.
 • stupeň EKR 3 systém riadenia BOZP a PO v organizácii
 • stupeň EKR 3 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 3 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 3 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 3 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 3 marketing a reklama v oblasti obchodu a služieb
  Špecifikácia:
  Vrátane marketingovej komunikácie.
 • stupeň EKR 3 obchodné právo
 • stupeň EKR 4 spôsoby financovania pri kúpe vozidiel - úver, leasing, operatívny leasing

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 plánovanie a príprava personálnej stratégie predaja vozidiel
 • stupeň EKR 4 realizácia výberových konaní pre dodávateľov
 • stupeň EKR 4 preberanie, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v prevádzke
 • stupeň EKR 4 cenotvorba v službách
 • stupeň EKR 4 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 4 spracovanie kalkulácie a prezentácia ceny zákazníkovi
 • stupeň EKR 4 riadenie predaja tovaru zákazníkom v prevádzkovej predajni a na základe prijatých objednávok od zákazníkov, vrátane objednávok zo zahraničia
 • stupeň EKR 4 analýza predajných a finančných ukazovateľov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
  Špecifikácia:
  Financovanie, poistenie, prihlasovanie a voliteľné príslušenstvo motorových vozidiel.
 • stupeň EKR 4 koordinácia riadenia kvality pri predaji vozidiel
 • stupeň EKR 4 aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 navrhovanie obchodno-technických opatrení na zvyšovanie efektívnosti predaja, navrhovanie trhových akcií a predajných výstav
 • stupeň EKR 4 poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
  Špecifikácia:
  Vrátane poskytovania podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách.
 • stupeň EKR 4 komunikácia a koordinácia vzťahov so zákazníkmi, poisťovňou, dodávateľmi spotrebného materiálu
 • stupeň EKR 4 prijatie zákazky (objednávky) od zákazníka
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 spracovávanie plánov a metód rozvoja obchodnej siete, organizácia predaja a rozširovanie poskytovaných služieb
 • stupeň EKR 4 meranie výkonnosti pracovníkov
  Špecifikácia:
  Vrátane vyvodzovania opatrení na základe zistených skutočností.
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie predajnej dokumentácie, napr. záručných listov, paragónov a príprava určených dokumentov v obchode
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie propagačných akcií a akcií na podporu predaja
 • stupeň EKR 4 aplikácia praktík uzatvárania obchodu
 • stupeň EKR 4 vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke pri predaji vozidiel
 • stupeň EKR 4 plánovanie druhu a množstva tovarov pre predajňu podľa predpokladaného odbytu
  Špecifikácia:
  Sledovanie povinnej skladby skladových a predvádzacích motorových vozidiel podľa motorizácie, výbavy.
 • stupeň EKR 4 analýza potreby kúpy a úžitku pre zákazníka
 • stupeň EKR 4 zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien pri predaji vozidiel
 • stupeň EKR 4 príprava finančného plánu predaja vozidiel
 • stupeň EKR 3 preberanie vozidiel od zákazníkov a odovzdávanie vozidiel zákazníkom
 • stupeň EKR 3 tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
 • stupeň EKR 3 koordinácia činností pracovníkov predaja motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 uzatváranie kúpnych, leasingových a poistných zmlúv
 • stupeň EKR 4 kontrola ukazovateľov spokojnosti zákazníkov a prijímanie nápravných opatrení
 • stupeň EKR 4 tvorba a optimalizácia systému odmeňovania
 • stupeň EKR 4 kontrola stavu a evidencie predvádzacích, skladových a vystavených vozidiel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie