Predajca motorových vozidiel

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Predajca motorových vozidiel

Predajca motorových vozidiel je poradcom pre zákazníkov pri nákupe a predaji nových alebo jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Na základe informácií získaných od zákazníka (jeho potrieb) zostavuje zodpovedajúcu ponuku (vozidlo, doplnky, príslušenstvo, financovanie, poistenie a služby), uzatvára so zákazníkmi kúpno-predajné zmluvy a obchod realizuje.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Predajca automobilov
Predajca áut
Predavač motorových vozidiel
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 5223 - Predavači
SK ISCO-08 5223011 - Predajca motorových vozidiel
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Predavač v obchode

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 akvizícia
  Špecifikácia:
  Úloha akvizície v obchode a jej plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnotenie.
 • stupeň EKR 4 trh, jeho subjekty a ich správanie
  Špecifikácia:
  Trh motorových vozidiel, výroba vozidiel, štruktúra trhu.
 • stupeň EKR 4 softvérové prostredie, operačné systémy
  Špecifikácia:
  Špecifické programy výrobcu resp. firmy na predaj motorových vozidiel.
 • stupeň EKR 4 fakturačná a zmluvná problematika
  Špecifikácia:
  Obeh účtovných dokladov, fakturácia a pokladničné doklady, zákon o DPH, základy bankových a finančných produktov.
 • stupeň EKR 4 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
  Špecifikácia:
  Podmienky poisťovania motorových vozidiel a systém likvidácie poistných udalostí.
 • stupeň EKR 4 úverový obchod
  Špecifikácia:
  Postupy poskytovania úverov na kúpu motorového vozidla.
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
  Špecifikácia:
  Vrátane základov psychológie.
 • stupeň EKR 4 predvádzacie techniky
  Špecifikácia:
  Charakteristika, zásady a ciele predvádzacej jazdy. Príprava, realizácia a vyhodnotenie predvádzacej jazdy. Marketingové akcie a prezentačné výstavy.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 štandardy pri predaji motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Charakteristika, druhy a obsah štandardov. Certifikácia prevádzky výrobcom.
 • stupeň EKR 4 systém predaja motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Štandardy postupu obchodu s motorovými vozidlami. Vzťah medzi predajom nových a jazdených vozidiel. Zásady plánovania a vplyv na výsledky.
 • stupeň EKR 4 druhy produktov pri predaji motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Silné a slabé stránky produktu. Štruktúra a obsah ponuky produktov pri predaji motorových vozidiel. Údaje o vozidle, o zákazníkovi, o cene, o dodacích podmienkach.
 • stupeň EKR 4 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 4 systém CRM
  Špecifikácia:
  Customer Relationship Management - Riadenie vzťahov so zákazníkmi.
 • stupeň EKR 4 zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
  Špecifikácia:
  Druhy, zásady a princípy.
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia obchodného rozhovoru
  Špecifikácia:
  Štruktúra obchodného rozhovoru, jeho fázy a ich zameranie.
 • stupeň EKR 4 právne minimum, obchodný a občiansky zákonník
  Špecifikácia:
  Občiansky zákonník, obchodný zákonník, všeobecné zmluvné právo (druhy zmlúv a ich náležitosti). Základy pracovno-právneho vzťahu, záručné podmienky, pozáručné podmienky, postupy pri riešení reklamácií, servisné podmienky a kulančné podmienky.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 logistika
  Špecifikácia:
  Postupy dodávky vozidiel od výrobcu, prípadne skladu v zmysle kúpno-predajnej zmluvy.
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
 • stupeň EKR 4 postupy výkupu jazdeného motorového vozidla zákazníka

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 telefonická komunikácia so zákazníkom
  Špecifikácia:
  Cieľavedomé telefonovanie s cieľom získať informácie a dohodnúť stretnutie.
 • stupeň EKR 4 odovzdávanie vozidiel zákazníkom
  Špecifikácia:
  Organizácia procesu prípravy motorového vozidla na odovzdanie, dohodnutie termínu na odovzdanie a objasnenia obsluhy motorového vozidla v zmysle štandardov.
 • stupeň EKR 4 prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
  Špecifikácia:
  Aplikácia praktík uzatvárania obchodu. Vnímanie kúpnych signálov zákazníka. Transformácia výsledkov vyjednávania do kúpnej zmluvy. Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. Objasnenie obchodných podmienok zákazníkovi.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
 • stupeň EKR 4 príprava a úprava tovaru na predaj
  Špecifikácia:
  Príprava tovaru na predaj a zabezpečenie jeho úpravy.
 • stupeň EKR 4 poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 práca s databázami zákazníkov
  Špecifikácia:
  Aktualizácia databázy zákazníkov podľa štandardov spoločnosti za účelom efektivity predajného procesu, a to súčasných aj potenciálnych. Vytváranie databáz informácií o zákazníkovi. a ich selekcia.
 • stupeň EKR 4 ukončenie obchodného rozhovoru
  Špecifikácia:
  Rekapitulácia obsahu obchodného rokovania so zákazníkom a úloh z neho vyplývajúcich. Zabezpečenie kontinuity vo vzťahu so zákazníkom.
 • stupeň EKR 4 administrácia procesu predaja motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Objednanie vozidla v systéme výrobcu. Zabezpečenie podkladov na prihlásenie, poistenie, financovanie, fakturáciu, odovzdanie motorového vozidla a realizáciu predvádzacej jazdy. Vypracovanie ponuky a kúpno-predajnej zmluvy na konkrétne vozidlo a pre konkrétneho zákazníka. Príprava prevádzkovej dokumentácie a povinnej výbavy vozidla. Príprava dokumentácie na vývoz vozidla v rámci EÚ a mimo EÚ.
 • stupeň EKR 4 zisťovanie spätnej väzby - follow up
  Špecifikácia:
  Realizácia následného kontaktu so zákazníkom podľa štandardov. Zisťovanie spokojnosti zákazníka s procesom predaja motorového vozidla. Zisťovanie spokojnosti zákazníka s produktom. Zisťovanie predajného potenciálu zákazníka. Zabezpečenie prvej návštevy zákazníka v servise.
 • stupeň EKR 4 analýza potrieb zákazníka
  Špecifikácia:
  Kladenie cielených otázok. Aktívne počúvanie. Uvažovanie v súvislostiach. Využívanie znalosti produktu a služieb pri analýze potrieb. Transformácia vlastností produktu do úžitku zákazníka. Využívanie zásad spätnej väzby. Využívanie znalosti produktu a služieb pri analýze potrieb.
 • stupeň EKR 4 vyjednávanie a riešenie námietok pri predaji vozidiel
  Špecifikácia:
  Vnímanie námietok ako formy záujmu zákazníka o produkt. Cieľavedomá práca s námietkami. Správne reagovanie a reflektovanie na námietky zákazníka. Akceptovanie názoru zákazníka. Zohľadnenie názoru zákazníka pri argumentácii o úžitku produktu. Využívanie informácií získaných pri analýze potrieb zákazníka počas vyjednávania a dosiahnutie konsenzu. Obhájenie záujmov firmy, značky a produktu pri vyjednávaní.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 účasť na marketingových akciách a iných prezentačných výstavách
 • stupeň EKR 4 realizácia predvádzacej jazdy
 • stupeň EKR 4 vedenie rokovaní so subdodávateľmi a preberanie zodpovednosti za včasnú, úplnú a bezchybnú dodávku
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie komplexných služieb spojených s výkupom jazdeného vozidla
 • stupeň EKR 4 vystavovanie motorových vozidiel v predajných priestoroch podľa štandardov výrobcu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie