Predajca motorových vozidiel

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Predajca motorových vozidiel je poradcom pre zákazníkov pri nákupe a predaji nových alebo jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Na základe informácií získaných od zákazníka (jeho potrieb) zostavuje zodpovedajúcu ponuku (vozidlo, doplnky, príslušenstvo, financovanie, poistenie a služby), uzatvára so zákazníkmi kúpno-predajné zmluvy a obchod realizuje.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Predajca automobilov
Predajca áut
Predavač motorových vozidiel
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
5223 - Predavači
SK ISCO-08
5223011 - Predajca motorových vozidiel
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Predavač v obchode

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
akvizícia
Špecifikácia:
Úloha akvizície v obchode a jej plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnotenie.
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
Špecifikácia:
Trh motorových vozidiel, výroba vozidiel, štruktúra trhu.
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Špecifikácia:
Špecifické programy výrobcu resp. firmy na predaj motorových vozidiel.
4
fakturačná a zmluvná problematika
Špecifikácia:
Obeh účtovných dokladov, fakturácia a pokladničné doklady, zákon o DPH, základy bankových a finančných produktov.
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Špecifikácia:
Podmienky poisťovania motorových vozidiel a systém likvidácie poistných udalostí.
4
úverový obchod
Špecifikácia:
Postupy poskytovania úverov na kúpu motorového vozidla.
4
psychológia predaja
Špecifikácia:
Vrátane základov psychológie.
4
predvádzacie techniky
Špecifikácia:
Charakteristika, zásady a ciele predvádzacej jazdy. Príprava, realizácia a vyhodnotenie predvádzacej jazdy. Marketingové akcie a prezentačné výstavy.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
tovaroznalectvo motorových vozidiel
4
štandardy pri predaji motorových vozidiel
Špecifikácia:
Charakteristika, druhy a obsah štandardov. Certifikácia prevádzky výrobcom.
4
systém predaja motorových vozidiel
Špecifikácia:
Štandardy postupu obchodu s motorovými vozidlami. Vzťah medzi predajom nových a jazdených vozidiel. Zásady plánovania a vplyv na výsledky.
4
druhy produktov pri predaji motorových vozidiel
Špecifikácia:
Silné a slabé stránky produktu. Štruktúra a obsah ponuky produktov pri predaji motorových vozidiel. Údaje o vozidle, o zákazníkovi, o cene, o dodacích podmienkach.
4
postupy prieskumu trhu
4
systém CRM
Špecifikácia:
Customer Relationship Management - Riadenie vzťahov so zákazníkmi.
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
4
etika obchodu a poradenstva
4
spôsoby a metódy komunikácie
Špecifikácia:
Druhy, zásady a princípy.
4
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Špecifikácia:
Štruktúra obchodného rozhovoru, jeho fázy a ich zameranie.
4
právne minimum, obchodný a občiansky zákonník
Špecifikácia:
Občiansky zákonník, obchodný zákonník, všeobecné zmluvné právo (druhy zmlúv a ich náležitosti). Základy pracovno-právneho vzťahu, záručné podmienky, pozáručné podmienky, postupy pri riešení reklamácií, servisné podmienky a kulančné podmienky.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
logistika
Špecifikácia:
Postupy dodávky vozidiel od výrobcu, prípadne skladu v zmysle kúpno-predajnej zmluvy.
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
3
klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
4
postupy výkupu jazdeného motorového vozidla zákazníka
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
telefonická komunikácia so zákazníkom
Špecifikácia:
Cieľavedomé telefonovanie s cieľom získať informácie a dohodnúť stretnutie.
4
odovzdávanie vozidiel zákazníkom
Špecifikácia:
Organizácia procesu prípravy motorového vozidla na odovzdanie, dohodnutie termínu na odovzdanie a objasnenia obsluhy motorového vozidla v zmysle štandardov.
4
prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Špecifikácia:
Aplikácia praktík uzatvárania obchodu. Vnímanie kúpnych signálov zákazníka. Transformácia výsledkov vyjednávania do kúpnej zmluvy. Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. Objasnenie obchodných podmienok zákazníkovi.
4
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
4
príprava a úprava tovaru na predaj
Špecifikácia:
Príprava tovaru na predaj a zabezpečenie jeho úpravy.
4
poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
4
práca s databázami zákazníkov
Špecifikácia:
Aktualizácia databázy zákazníkov podľa štandardov spoločnosti za účelom efektivity predajného procesu, a to súčasných aj potenciálnych. Vytváranie databáz informácií o zákazníkovi. a ich selekcia.
4
ukončenie obchodného rozhovoru
Špecifikácia:
Rekapitulácia obsahu obchodného rokovania so zákazníkom a úloh z neho vyplývajúcich. Zabezpečenie kontinuity vo vzťahu so zákazníkom.
4
administrácia procesu predaja motorových vozidiel
Špecifikácia:
Objednanie vozidla v systéme výrobcu. Zabezpečenie podkladov na prihlásenie, poistenie, financovanie, fakturáciu, odovzdanie motorového vozidla a realizáciu predvádzacej jazdy. Vypracovanie ponuky a kúpno-predajnej zmluvy na konkrétne vozidlo a pre konkrétneho zákazníka. Príprava prevádzkovej dokumentácie a povinnej výbavy vozidla. Príprava dokumentácie na vývoz vozidla v rámci EÚ a mimo EÚ.
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Špecifikácia:
Realizácia následného kontaktu so zákazníkom podľa štandardov. Zisťovanie spokojnosti zákazníka s procesom predaja motorového vozidla. Zisťovanie spokojnosti zákazníka s produktom. Zisťovanie predajného potenciálu zákazníka. Zabezpečenie prvej návštevy zákazníka v servise.
4
analýza potrieb zákazníka
Špecifikácia:
Kladenie cielených otázok. Aktívne počúvanie. Uvažovanie v súvislostiach. Využívanie znalosti produktu a služieb pri analýze potrieb. Transformácia vlastností produktu do úžitku zákazníka. Využívanie zásad spätnej väzby. Využívanie znalosti produktu a služieb pri analýze potrieb.
4
vyjednávanie a riešenie námietok pri predaji vozidiel
Špecifikácia:
Vnímanie námietok ako formy záujmu zákazníka o produkt. Cieľavedomá práca s námietkami. Správne reagovanie a reflektovanie na námietky zákazníka. Akceptovanie názoru zákazníka. Zohľadnenie názoru zákazníka pri argumentácii o úžitku produktu. Využívanie informácií získaných pri analýze potrieb zákazníka počas vyjednávania a dosiahnutie konsenzu. Obhájenie záujmov firmy, značky a produktu pri vyjednávaní.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
účasť na marketingových akciách a iných prezentačných výstavách
4
realizácia predvádzacej jazdy
4
vedenie rokovaní so subdodávateľmi a preberanie zodpovednosti za včasnú, úplnú a bezchybnú dodávku
4
zabezpečovanie komplexných služieb spojených s výkupom jazdeného vozidla
4
vystavovanie motorových vozidiel v predajných priestoroch podľa štandardov výrobcu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov