Technik STK

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik STK

Technik STK vykonáva pravidelné, zvláštne, administratívne a opakované technické kontroly a emisné kontroly motorových vozidiel. Pri technických kontrolách porovnáva identifikačné a evidenčné údaje na vozidle s údajmi v predloženej dokumentácii k vozidlu, kontroluje a posudzuje technický stav vozidla, jeho systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy s ohľadom na kategóriu vozidla, spôsob použitia alebo konštrukčné riešenie. Vykonáva kontrolu vozidiel za účelom vydania prepravných povolení CEMT a za účelom vydania povolenia na prepravu nebezpečných látok ADR.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Kontrolný technik STK
Technik STK a EK
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119025 - Technik stanice technickej kontroly
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Servisný technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  Čítanie výkresov.
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Dôkladná znalosť princípov fungovania jednotlivých agregátov.
 • stupeň EKR 3 metódy merania prevádzkových veličín
  Špecifikácia:
  Meranie emisií oxidu uhličitého, bodu varu brzdovej kvapaliny, súmernosť bŕzd, účinnosť ručnej brzdy, vôľa v riadení, kĺboch a čapoch a pod.
 • stupeň EKR 3 diagnostika motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Podľa zoznamu kontrolných úkonov z Protokolu o STK.
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia v autoopravárenstve
 • stupeň EKR 3 autoelektronika
 • stupeň EKR 3 právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
 • stupeň EKR 3 druhy karosérií
 • stupeň EKR 3 právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostické prístroje a meradlá
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 1 zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 metodika a postupy pri kontrole originality
 • stupeň EKR 3 metodika a postupy pri emisnej kontrole
 • stupeň EKR 3 druhy a kategórie vozidiel
  Špecifikácia:
  Podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 3).
 • stupeň EKR 3 metodika technickej kontroly podľa druhu a pohonu vozidla
  Špecifikácia:
  Motocykle, osobné, nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobusy a podľa druhu pohonu - benzín, diesel, plyn, hybrid, elektro atď.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
  Špecifikácia:
  Používanie kontrolných a diagnostických zariadení pri technických, emisných kontrolách a kontrolách originality.
 • stupeň EKR 3 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 posudzovanie zhody parametrov a stavu plynového zariadenia so sprievodnou dokumentáciou a kontrola úplnosti sprievodnej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 vedenie motorových vozidiel príslušnej kategórie
  Špecifikácia:
  V závislosti od rozsahu licencie danej STK - autobusy, nákladné motorové vozidlá, špeciálne motorové vozidlá atď.
 • stupeň EKR 3 posudzovanie technického stavu vozidla, poškodenia povrchu karosérie, rýchla diagnostika vozidla a komunikácia so zákazníkom o jej výsledku
 • stupeň EKR 3 meranie rozmerov
  Špecifikácia:
  Meranie rozmerov pneumatík, diskov, vrátane parametrov, ich porovnávanie s predpísanou normou, technickým preukazom, schváleným rozmerom pre daný typ vozidla.
 • stupeň EKR 3 vyhotovenie schváleného záznamu, protokolu o absolvovaní STK / EK

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie skupiny alebo podskupín tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viac...
 • Osvedčenie kontrolného technika podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 43 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie