Autotronik - diagnostický špecialista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Autotronik - diagnostický špecialista

Autotronik - diagnostický špecialista systematicky vykonáva komplexnú diagnostiku motorových vozidiel a motocyklov s využitím diagnostických prístrojov, nástrojov a pomôcok. Stanovuje príčiny špeciálnych porúch a podieľa sa na ich odstraňovaní. Dokumentuje diagnostické metódy a postupy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Diagnostik motorových vozidiel
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149026 - Autotronik - diagnostický špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Servisný technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 motorový manažment
  Špecifikácia:
  Riadiaca jednotka, ktorá riadi a kontroluje chod motora.
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 4 elektronické prvky
  Špecifikácia:
  Elektronické prvky vo vozidle.
 • stupeň EKR 4 elektronické a číslicové obvody
  Špecifikácia:
  Elektronické a číslicové obvody vo vozidle.
 • stupeň EKR 4 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 diagnostika motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 4 autoelektronika
 • stupeň EKR 4 metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 3 elektronika
 • stupeň EKR 3 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 fyzika
 • stupeň EKR 3 práca s dátami príslušného charakteru
 • stupeň EKR 3 využívanie elektronickej pošty
 • stupeň EKR 3 počítačový hardvér
 • stupeň EKR 3 zásady lícovacej sústavy iso
 • stupeň EKR 3 mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v terminológii, fyzikálnych vzťahoch, základných jednotkách a ich vzájomných súvislostiach
 • stupeň EKR 4 meranie stavu logických obvodov
 • stupeň EKR 4 meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
  Špecifikácia:
  Vrátane merania a vyhodnocovania emisií.
 • stupeň EKR 4 meranie technických parametrov jednotlivých súčastí, dielcov a konštrukčných skupín motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 vykonávanie funkčných skúšok jednotlivých agregátov a prvkov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 meranie, posúdenie funkčnosti a výmena jednotlivých častí systémov riadenia motora
 • stupeň EKR 4 chápe vlastnosti konkrétneho zariadenia na základe znalostí všeobecných princípov prenosu informácií elektrickým signálom
 • stupeň EKR 4 demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
 • stupeň EKR 4 opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektronických zariadení
 • stupeň EKR 4 nastavovanie a opravy elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
  Špecifikácia:
  Vrátane preskúšania a uvedenia do prevádzky.
 • stupeň EKR 4 údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora, palivových sústav a zapaľovania zážihových motorov
 • stupeň EKR 4 diagnostika technického stavu elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel, lokalizácia chýb, kontrola jednotlivých súčiastok a agregátov
 • stupeň EKR 4 diagnostika porúch osobných vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika porúch nákladných vozidiel a autobusov
 • stupeň EKR 4 diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika podvozkov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika riadenia motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika brzdových systémov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových motorov
 • stupeň EKR 4 diagnostika sústav vnútorných a vonkajších rozvodov
 • stupeň EKR 4 diagnostika a kontrola klimatizácie motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 diagnostika, kontrola a opravy komfortných systémov
  Špecifikácia:
  Centrálne uzamykanie, zabezpečenie, elektrické ovládanie.
 • stupeň EKR 3 diagnostika porúch jednostopových vozidiel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie