Autotronik - diagnostický špecialista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Autotronik - diagnostický špecialista systematicky vykonáva komplexnú diagnostiku motorových vozidiel a motocyklov s využitím diagnostických prístrojov, nástrojov a pomôcok. Stanovuje príčiny špeciálnych porúch a podieľa sa na ich odstraňovaní. Dokumentuje diagnostické metódy a postupy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Diagnostik motorových vozidiel
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149026 - Autotronik - diagnostický špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Servisný technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
manuálna zručnosť
V
osobnostný rozvoj
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
motorový manažment
Špecifikácia:
Riadiaca jednotka, ktorá riadi a kontroluje chod motora.
4
elektrotechnika
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
metódy merania prevádzkových veličín
4
elektronické prvky
Špecifikácia:
Elektronické prvky vo vozidle.
4
elektronické a číslicové obvody
Špecifikácia:
Elektronické a číslicové obvody vo vozidle.
4
testovacie a diagnostické prístroje
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
diagnostika motorových vozidiel
4
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
4
spôsoby nakladania s odpadmi
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
autoelektronika
4
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
4
technické kreslenie v elektrotechnike
3
elektronika
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
3
fyzika
3
práca s dátami príslušného charakteru
3
využívanie elektronickej pošty
3
počítačový hardvér
3
zásady lícovacej sústavy iso
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v terminológii, fyzikálnych vzťahoch, základných jednotkách a ich vzájomných súvislostiach
4
meranie stavu logických obvodov
4
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
Špecifikácia:
Vrátane merania a vyhodnocovania emisií.
4
meranie technických parametrov jednotlivých súčastí, dielcov a konštrukčných skupín motorových vozidiel
4
vykonávanie funkčných skúšok jednotlivých agregátov a prvkov motorových vozidiel
4
meranie, posúdenie funkčnosti a výmena jednotlivých častí systémov riadenia motora
4
chápe vlastnosti konkrétneho zariadenia na základe znalostí všeobecných princípov prenosu informácií elektrickým signálom
4
demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektronických zariadení
4
nastavovanie a opravy elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Špecifikácia:
Vrátane preskúšania a uvedenia do prevádzky.
4
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
4
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora, palivových sústav a zapaľovania zážihových motorov
4
diagnostika technického stavu elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel, lokalizácia chýb, kontrola jednotlivých súčiastok a agregátov
4
diagnostika porúch osobných vozidiel
4
diagnostika porúch nákladných vozidiel a autobusov
4
diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
4
diagnostika podvozkov motorových vozidiel
4
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
4
diagnostika riadenia motorových vozidiel
4
diagnostika brzdových systémov motorových vozidiel
4
diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
4
diagnostika systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel
4
diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových motorov
4
diagnostika sústav vnútorných a vonkajších rozvodov
4
diagnostika a kontrola klimatizácie motorových vozidiel
4
diagnostika, kontrola a opravy komfortných systémov
Špecifikácia:
Centrálne uzamykanie, zabezpečenie, elektrické ovládanie.
4
diagnostika porúch jednostopových vozidiel
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.