Autoelektrikár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do motorových vozidiel montuje elektrické príslušenstvo.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Autoopravár - elektrikár
Elektrikár motorových vozidiel
Elektromechanik motorových vozidiel
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7412 - Elektromechanici a autoelektrikári
SK ISCO-08
7412002 - Autoelektrikár
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
3
technické kreslenie v elektrotechnike
Špecifikácia:
Elektrotechnické schémy a výkresy využívané v motorovom vozidle.
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
3
riadiaca technika
Špecifikácia:
Riadiace jednotky v motorovom vozidle, štruktúra riadiacej jednotky, úloha, prvky regulačného obvodu.
3
autoelektronika
Špecifikácia:
Základy elektroniky v motorovom vozidle. Polovodičové súčiastky, procesory, integrované obvody, klopné obvody.
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
3
testovacie a diagnostické prístroje
Špecifikácia:
Diagnostické prístroje využívané v autoopravárenstve, princíp fungovania.
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
3
elektrotechnika
Špecifikácia:
Zameranie na obvody jednosmerného prúdu, aktívne a pasívne elektrotechnické súčiastky. Elektronické a číslicové obvody.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie záručných opráv a prehliadok motorových vozidiel
Špecifikácia:
V prípade potreby vykonáva bežnú pravidelnú údržbu motorového vozidla.
3
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
3
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
3
orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
Špecifikácia:
Vyhľadáva príslušnú normu/predpis. Vyhľadáva postup montáže v manuáloch výrobcu k danému príslušenstvu a v manuáloch výrobcu motorového vozidla. V prípade potreby vyhľadáva v manuáloch výrobcu aj požadované náradie, pomôcky a meradlá. Manuály môžu byť v anglickom a nemeckom jazyku.
3
stanovenie postupu práce, voľba náradia, pomôcok a meradiel pri vyhľadávaní a určení porúch na elektrických a elektronických systémoch motorových vozidiel a ich agregátoch
3
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Špecifikácia:
Napríklad meranie a kontrola dobíjania, kontrola odberu elektronickej sústavy motorového vozidla, kontrola správnej funkčnosti elektronicky riadenej ventilácie, audiosústavy, vyhrievania, elektricky ovládaných dverí, skiel, spätných zrkadiel a podobne.
3
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
Špecifikácia:
Využitím meracích a diagnostických zariadení.
3
spracovanie a editovanie výsledkov testu technického stavu elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Špecifikácia:
Porovnáva namerané hodnoty s parametrami určenými výrobcom. Určuje chybné diely a zdôvodňuje ich výmeny/opravy. Porovnáva hodnoty použitím výpočtovej techniky. Vedie dokumentáciu o vykonaných prácach.
3
diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Špecifikácia:
Pomocou diagnostického prístroja vykonáva základnú diagnostiku a určuje ďalší postup diagnostiky. Vykonáva kompletnú diagnostiku, meranie, demontáž, opravu, výmenu príčinného dielu na odstránenie poruchy v súlade s postupmi výrobcu motorového vozidla.
3
ručné obrábanie a spracovávanie kovového materiálu a plastov
Špecifikácia:
Potrebné najmä na vykonanie montáže autopríslušenstva.
3
montáž a demontáž elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov, výmeny jednotlivých prvkov a skupín
Špecifikácia:
Vykonáva výmenu celkov, ako napríklad výmenu kompletnej kabeláže v motorovej časti vozidla, montáž kabeláže pre ťažné zariadenie od kufra až k prístrojovej doske a iného autopríslušenstva (napríklad autoalarm, handsfree audio sada a pod.). Vykonáva aj demontáž, montáž ostatných (neelektrických) celkov motorového vozidla.
3
nastavovanie a opravy elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Špecifikácia:
Konfigurácia riadiacich jednotiek použitím diagnostického prístroja. Oprava jednoduchých elektrických celkov.
3
práca s ručným náradím v autoservise
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.