Automechanik nákladných automobilov a autobusov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Automechanik nákladných automobilov a autobusov

Automechanik nákladných automobilov a autobusov zabezpečuje a vykonáva opravy a údržbu nákladných automobilov a autobusov vrátane prípojných a návesných vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva, základné elektrikárske opravy a udržuje vozidlá v prevádzkyschopnom stave.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Automechanik pre nákladné vozidlá a autobusy
Autoopravár nákladných vozidiel a autobusov
Mechanik nákladných automobilov a autobusov
Mechanik nákladných vozidiel a autobusov
Mechanik-opravár CMV
Opravár nákladných vozidiel a autobusov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7231 - Mechanici a opravári motorových vozidiel
SK ISCO-08 7231003 - Automechanik nákladných motorových vozidiel
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
  Špecifikácia:
  Typy údržby (preventívna, prediktívna na základe skutočného stavu). Typy opráv (bežná, modernizácia, rekonštrukcia, generálna oprava). Pracovné prostredie strojov a agregátov. Podmienky pri práci.
 • stupeň EKR 3 parametre polotovarov a súčastí strojov
  Špecifikácia:
  Rozmery, kvalita, povrch a podobne.
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
  Špecifikácia:
  Posuvné meradlá, uholníky, mikrometre, odchýlkomery, pravítka, meracie pásmo, vodováhy, závitové a špárové mierky, závitorezné nástroje, ručné náradie, ručné a stojanové vŕtacie nástroje, ručné a stojanové brúsne nástroje a vrtáky.
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Zameranie na nákladné a úžitkové motorové vozidlá, návesy a prívesy.
 • stupeň EKR 3 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Postup konštrukcie nákladných automobilov a autobusov. Vstupné parametre a kritériá pri konštruovaní. Vplyv konštrukcie na účel použitia.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
  Špecifikácia:
  So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia v autoopravárenstve
 • stupeň EKR 3 druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
  Špecifikácia:
  Používané pri oprave a údržbe nákladných automobilov a autobusov.
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
 • stupeň EKR 3 technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
 • stupeň EKR 3 diagnostické prístroje a meradlá
 • stupeň EKR 3 elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
  Špecifikácia:
  So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
 • stupeň EKR 3 autoelektronika
 • stupeň EKR 3 brzdové zariadenia
  Špecifikácia:
  Brzdové systémy so zameraním na nákladné automobily a autobusy.
 • stupeň EKR 3 diagnostika motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  So zameraním na nákladné automobily a autobusy. Diagnostika všetkých komponentov a parametrov nákladných motorových vozidiel a prívesov (ECU, EDC, ABS, EBS atď.). Postupy zisťovania príčin problémov a ich odstránenie.
 • stupeň EKR 2 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Funkcie, vlastnosti a základné druhy elektrických a elektronických súčiastok a riadiacich jednotiek automobilov. Princípy schém zapojenia elektrických zariadení. Úloha a činnosť elektrických obvodov v automobiloch.
 • stupeň EKR 2 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 2 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  So zameraním na automobilový priemysel.
 • stupeň EKR 2 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  Základné vlastnosti kovových materiálov používaných v strojárstve.
 • stupeň EKR 2 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Základné vlastnosti plastových materiálov používaných v automobilovom priemysle.
 • stupeň EKR 2 technológia brúsenia
 • stupeň EKR 2 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 2 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 2 Elektrické meracie prístroje
  Špecifikácia:
  So zameraním na servis nákladných automobilov a autobusov.
 • stupeň EKR 1 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  Technická dokumentácia a jej čítanie. Základné elektronické schémy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 stanovenie postupu práce, voľba náradia, pomôcok a meradiel pri vyhľadávaní a určení porúch na elektrických a elektronických systémoch motorových vozidiel a ich agregátoch
 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch elektrických zariadení, prípadne ich rozvodov a súčastí
 • stupeň EKR 3 diagnostika technického stavu elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel, lokalizácia chýb, kontrola jednotlivých súčiastok a agregátov
  Špecifikácia:
  So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
 • stupeň EKR 3 diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika podvozkov motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
 • stupeň EKR 3 diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika motorov a systémov riadenia motorov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 montáže a demontáže dielov a agregátov cestných motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
 • stupeň EKR 3 diagnostika systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 meranie veličín a parametrov jednotlivých dielov, agregátov a konštrukčných skupín nákladných vozidiel a autobusov, vrátane elektrických veličín
 • stupeň EKR 3 pravidelná údržba a opravy klimatizácie motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
 • stupeň EKR 3 vykonávanie údržby, nastavovania, opráv a generálnych opráv cestných motorových vozidiel a ich agregátov a príslušenstva
  Špecifikácia:
  So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
 • stupeň EKR 3 počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy a diagnostika brzdových sústav nákladných motorových vozidiel a autobusov
 • stupeň EKR 3 obsluha plničiek klimatizácie
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí osobných, nákladných automobilov, autobusov a jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
  Špecifikácia:
  so zameraním na nákladné automobily a autobusy
 • stupeň EKR 3 obsluha zdvihákov a iných manipulačných a pomocných zariadení
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových a vznetových motorov
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy a základná diagnostika komfortných a bezpečnostných systémov nákladných vozidiel a autobusov
 • stupeň EKR 3 kontrola prevádzkyschopnosti nákladných automobilov a ťahačov pred začatím jazdy, kontrola naloženia a zabezpečenia nákladu v rámci stanovenej nosnosti vozidla
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke pracovného stroja, mechanizmov či zariadení
 • stupeň EKR 3 montáž, demontáž, kontrola, údržba a oprava jednotlivých častí prevodového ústrojenstva
  Špecifikácia:
  So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
 • stupeň EKR 3 mazanie strojov a zariadení, výmena olejov, filtrov, mazacích a chladiacich kvapalín
 • stupeň EKR 3 vedenie záznamov o vykonaných prácach do pracovného listu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 12,13)
 • Certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 1) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny D1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie