Automechanik nákladných automobilov a autobusov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Automechanik nákladných automobilov a autobusov zabezpečuje a vykonáva opravy a údržbu nákladných automobilov a autobusov vrátane prípojných a návesných vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva, základné elektrikárske opravy a udržuje vozidlá v prevádzkyschopnom stave.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Automechanik pre nákladné vozidlá a autobusy
Autoopravár nákladných vozidiel a autobusov
Mechanik nákladných automobilov a autobusov
Mechanik nákladných vozidiel a autobusov
Mechanik-opravár CMV
Opravár nákladných vozidiel a autobusov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7231 - Mechanici a opravári motorových vozidiel
SK ISCO-08
7231003 - Automechanik nákladných motorových vozidiel
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
Špecifikácia:
Typy údržby (preventívna, prediktívna na základe skutočného stavu). Typy opráv (bežná, modernizácia, rekonštrukcia, generálna oprava). Pracovné prostredie strojov a agregátov. Podmienky pri práci.
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
Špecifikácia:
Rozmery, kvalita, povrch a podobne.
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Špecifikácia:
Posuvné meradlá, uholníky, mikrometre, odchýlkomery, pravítka, meracie pásmo, vodováhy, závitové a špárové mierky, závitorezné nástroje, ručné náradie, ručné a stojanové vŕtacie nástroje, ručné a stojanové brúsne nástroje a vrtáky.
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
Špecifikácia:
Zameranie na nákladné a úžitkové motorové vozidlá, návesy a prívesy.
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
3
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
Špecifikácia:
Postup konštrukcie nákladných automobilov a autobusov. Vstupné parametre a kritériá pri konštruovaní. Vplyv konštrukcie na účel použitia.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
3
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
Špecifikácia:
Používané pri oprave a údržbe nákladných automobilov a autobusov.
3
technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
3
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
3
diagnostické prístroje a meradlá
3
elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
Špecifikácia:
So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
3
autoelektronika
3
brzdové zariadenia
Špecifikácia:
Brzdové systémy so zameraním na nákladné automobily a autobusy.
3
diagnostika motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na nákladné automobily a autobusy. Diagnostika všetkých komponentov a parametrov nákladných motorových vozidiel a prívesov (ECU, EDC, ABS, EBS atď.). Postupy zisťovania príčin problémov a ich odstránenie.
3
elektrotechnika
Špecifikácia:
Funkcie, vlastnosti a základné druhy elektrických a elektronických súčiastok a riadiacich jednotiek automobilov. Princípy schém zapojenia elektrických zariadení. Úloha a činnosť elektrických obvodov v automobiloch.
2
strojné mechanizmy
2
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Špecifikácia:
So zameraním na automobilový priemysel.
2
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Špecifikácia:
Základné vlastnosti kovových materiálov používaných v strojárstve.
2
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Základné vlastnosti plastových materiálov používaných v automobilovom priemysle.
2
technológia brúsenia
2
technológia vŕtania a vyvrtávania
2
postupy a metódy merania elektrických veličín
2
Elektrické meracie prístroje
Špecifikácia:
So zameraním na servis nákladných automobilov a autobusov.
2
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Špecifikácia:
Technická dokumentácia a jej čítanie. Základné elektronické schémy.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
3
stanovenie postupu práce, voľba náradia, pomôcok a meradiel pri vyhľadávaní a určení porúch na elektrických a elektronických systémoch motorových vozidiel a ich agregátoch
3
diagnostikovanie porúch elektrických zariadení, prípadne ich rozvodov a súčastí
3
diagnostika technického stavu elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel, lokalizácia chýb, kontrola jednotlivých súčiastok a agregátov
Špecifikácia:
So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
3
diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
3
diagnostika podvozkov motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
3
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
3
diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
3
diagnostika motorov a systémov riadenia motorov motorových vozidiel
3
montáže a demontáže dielov a agregátov cestných motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
3
diagnostika systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel
3
meranie veličín a parametrov jednotlivých dielov, agregátov a konštrukčných skupín nákladných vozidiel a autobusov, vrátane elektrických veličín
3
pravidelná údržba a opravy klimatizácie motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
3
vykonávanie údržby, nastavovania, opráv a generálnych opráv cestných motorových vozidiel a ich agregátov a príslušenstva
Špecifikácia:
So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
3
počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
3
údržba, opravy a diagnostika brzdových sústav nákladných motorových vozidiel a autobusov
3
obsluha plničiek klimatizácie
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí osobných, nákladných automobilov, autobusov a jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
Špecifikácia:
so zameraním na nákladné automobily a autobusy
3
obsluha zdvihákov a iných manipulačných a pomocných zariadení
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových a vznetových motorov
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
3
údržba, opravy a základná diagnostika komfortných a bezpečnostných systémov nákladných vozidiel a autobusov
3
kontrola prevádzkyschopnosti nákladných automobilov a ťahačov pred začatím jazdy, kontrola naloženia a zabezpečenia nákladu v rámci stanovenej nosnosti vozidla
3
orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
3
vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke pracovného stroja, mechanizmov či zariadení
3
montáž, demontáž, kontrola, údržba a oprava jednotlivých častí prevodového ústrojenstva
Špecifikácia:
So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
3
mazanie strojov a zariadení, výmena olejov, filtrov, mazacích a chladiacich kvapalín
3
vedenie záznamov o vykonaných prácach do pracovného listu
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 12,13)
 • Certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 1)
  viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny D1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.