Odborný pracovník pre verejné obstarávanie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre verejné obstarávanie zabezpečuje v rámci organizácie proces verejného obstarávania. Určuje postup, realizáciu, vyhodnocovanie verejného obstarávania, vrátane kontroly uzatvorenia zmlúv.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
3323 - Nákupcovia
SK ISCO-08
3323002 - Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
Príslušnosť k povolaniu
Odborník verejného obstarávania

Kompetencie

kultivovaný písomný prejav
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
vyjednávanie
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
7
obchodné vyjednávanie
7
obchodné právo
Špecifikácia:
Zmluvné záväzkové vzťahy, obchodné spoločnosti, obchodný zákonník a pod.
7
postupy verejného obstarávania
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
6
postupy prieskumu trhu
6
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
organizácia a príprava verejného obstarávania
7
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní
7
zabezpečenie schválenia a uzatvorenia zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania
7
návrh postupu verejného obstarávania jednotlivých zákaziek
7
vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov
7
návrh a spracovanie súťažných podkladov v súlade s požiadavkou na obstarávanie
7
vedenie príslušnej evidencie spojenej s verejným obstarávaním
Špecifikácia:
Podklady, postupy, zápisnice a pod.
7
spracovanie oznámení (o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania)
Špecifikácia:
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania.
7
spracovanie harmonogramu postupu verejného obstarávania
Špecifikácia:
Stanovenie termínov spracovania súťažných podkladov, odovzdanie oznámení, zriadenie výberovej komisie, stanovenie lehoty na predkladanie ponúk, možného termínu na uzatvorenie zmluvy a pod.
7
spolupráca pri vyhodnotení verejného obstarávania
Špecifikácia:
Odovzdanie súťažných podkladov, otváranie obálok s ponukami, vyhodnocovanie ponúk) a vyhlásenie víťaza.
7
návrh a kontrola obsahu zmluvy uzatvorenej s vybraným uchádzačom z pohľadu verejného obstarávania
7
komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania
7
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.