Odborný pracovník pre verejné obstarávanie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre verejné obstarávanie

Odborný pracovník pre verejné obstarávanie zabezpečuje v rámci organizácie proces verejného obstarávania. Určuje postup, realizáciu, vyhodnocovanie verejného obstarávania, vrátane kontroly uzatvorenia zmlúv.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 3323 - Nákupcovia
SK ISCO-08 3323002 - Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
Príslušnosť k povolaniu Odborník verejného obstarávania

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • stupeň EKR 7 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 7 obchodné právo
  Špecifikácia:
  Zmluvné záväzkové vzťahy, obchodné spoločnosti, obchodný zákonník a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy verejného obstarávania
 • stupeň EKR 6 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 6 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 6 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 organizácia a príprava verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie schválenia a uzatvorenia zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 návrh postupu verejného obstarávania jednotlivých zákaziek
 • stupeň EKR 7 vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov
 • stupeň EKR 7 návrh a spracovanie súťažných podkladov v súlade s požiadavkou na obstarávanie
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej evidencie spojenej s verejným obstarávaním
  Špecifikácia:
  Podklady, postupy, zápisnice a pod.
 • stupeň EKR 7 spracovanie oznámení (o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania)
  Špecifikácia:
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania.
 • stupeň EKR 7 spracovanie harmonogramu postupu verejného obstarávania
  Špecifikácia:
  Stanovenie termínov spracovania súťažných podkladov, odovzdanie oznámení, zriadenie výberovej komisie, stanovenie lehoty na predkladanie ponúk, možného termínu na uzatvorenie zmluvy a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri vyhodnotení verejného obstarávania
  Špecifikácia:
  Odovzdanie súťažných podkladov, otváranie obálok s ponukami, vyhodnocovanie ponúk) a vyhlásenie víťaza.
 • stupeň EKR 7 návrh a kontrola obsahu zmluvy uzatvorenej s vybraným uchádzačom z pohľadu verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie