Špecialista kontrolingu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista kontrolingu

Špecialista kontrolingu zodpovedá za riadenie činností v oblasti kontrolingu - riadenie finančných plánov, kontrolingovej štruktúry a členenia účtov, riadenie reálnych nákladov a optimalizáciu ich využitia, dohľad nad jednotlivými rozpočtami, za prípravu a kontrolu analýz odchýlok (porovnanie konsolidovaného plánu versus skutočnosť), návrh nápravných opatrení a prípravu reportov o čerpaní nákladov vedeniu spoločnosti.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Controller
Kontrolór
Špecialista finančného kontrolingu
Špecialista finančného plánovania
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
SK ISCO-08 2421005 - Špecialista kontrolingu
Príslušnosť k povolaniu Kontrolór

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 6 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 6 legislatíva v oblasti účtovníctva a daní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie výsledkov jednotlivých zisťovaní a kontrol, vrátane zostavovania prehľadov o zistených výsledkoch
 • stupeň EKR 7 príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet
 • stupeň EKR 7 príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
 • stupeň EKR 7 rozbor účtovnej závierky a finančnej situácie podniku, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti
 • stupeň EKR 7 zostavovanie rozpočtov pre jednotlivé organizačné celky, jednotky či útvary, a to podľa požadovaných kritérií
 • stupeň EKR 7 rozpis jednotlivých častí rozpočtu na výkony a služby, rozpis príspevkov a dotácií podľa stanovených zásad
 • stupeň EKR 7 realizácia rozpočtových zmien a úprav
 • stupeň EKR 7 sledovanie, vyhodnocovanie a spracovávanie rozborov hospodárenia
 • stupeň EKR 7 spracovávanie ekonomických rozborov a analýz podľa potrieb organizácie
 • stupeň EKR 7 kontrola účtovného systému (kontrola dodržiavania obehu dokladov a ich formálnej a vecnej správnosti, kontrola dodržiavania nariadení, platnej legislatívy a pod.)
 • stupeň EKR 7 kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
 • stupeň EKR 7 zostavovanie príslušných častí plánov/bilancií a premietanie prognóz cenového vývoja do týchto plánov
 • stupeň EKR 7 zostavovanie a prerokovávanie plánov kontrolných akcií
 • stupeň EKR 7 analýza vývoja nákladov a jeho vplyvu na všetky časti obchodných a finančných plánov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie a prezentácia výročných správ, štatistických prehľadov a informačných podkladov
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, stanovených metodík a postupov pri tvorbe rozpočtov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 operatívna ekonomická a účtovná evidencia o pohybe majetku, zásob, finančných prostriedkov a pod.
 • stupeň EKR 5 vedenie podvojného účtovníctva
 • stupeň EKR 5 vyplňovanie formulárov a hlásení pre štátne orgány (oznamovacia povinnosť, daňové formuláre a pod.)
 • stupeň EKR 5 vyplňovanie a vedenie požadovaných evidencií (štatistiky, výkazy, tvorby ceny a pod.)
 • stupeň EKR 5 vklad údajov do systému a zabezpečenie ich aktualizácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie