Špecialista riadenia systému kvality

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia systému kvality

Špecialista riadenia systému kvality plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Špecialista kvality (manažér kvality) Quality Management System Specialist (QMS Specialist) Quality Assurance Specialist
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
SK ISCO-08 2421002 - Špecialista riadenia systému kvality
Príslušnosť k povolaniu Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 integrované systémy riadenia
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
 • stupeň EKR 7 systémové inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
 • stupeň EKR 7 manažment - supervízor
 • stupeň EKR 6 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v manažmente

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 monitoring a meranie procesov/produktov v manažmente
 • stupeň EKR 7 spracovávanie procesných analýz v manažmente
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii
 • stupeň EKR 7 analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
 • stupeň EKR 7 analýza a vyhodnocovanie systému riadenia kvality a stanovovania operatívnych metód a činností na splnenie požiadaviek na kvalitu
 • stupeň EKR 7 stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
 • stupeň EKR 7 stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie podkladov a správ pre vedenie organizácie v rámci riadenia a plánovania kontroly kvality
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie, poradenstvo a informácie v rámci expertnej podpory interných a externých zákazníkov v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 7 sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
 • stupeň EKR 7 posudzovanie procesu kvality práce, produktov a služieb a koordinácia činnosti organizácie
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie rizík a návrh vhodných opatrení
 • stupeň EKR 7 riadenie nezhody v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 7 preskúmanie a odstránenie nezhôd v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 7 riadenie záznamov v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 7 riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 7 riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
 • stupeň EKR 7 tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov/vstupov do preskúmania manažmentom podľa ISO 9001 za účelom zhodnotenia efektívnosti a účinnosti systému manažérstva kvality
 • stupeň EKR 6 zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
 • stupeň EKR 6 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
 • stupeň EKR 6 spracovávanie interných metodík, smerníc a noriem akosti a plánovanie kontroly kvality
 • stupeň EKR 6 reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
 • stupeň EKR 6 pravidelné kontroly a audity podľa noriem kvality a spolupráca pri odstraňovaní nezrovnalostí
 • stupeň EKR 6 praktická aplikácia vedomostí audítora kvality
 • stupeň EKR 6 príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 6 metodické riadenie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v organizácii
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie interných auditov a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát na riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o spôsobilosti na výkon auditu podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie