Špecialista riadenia systému kvality

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia systému kvality plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Špecialista kvality (manažér kvality) Quality Management System Specialist (QMS Specialist) Quality Assurance Specialist
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
SK ISCO-08
2421002 - Špecialista riadenia systému kvality
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný písomný prejav
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
7
manažment kvality
7
integrované systémy riadenia
7
manažment rizík
7
systémové inžinierstvo
7
spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
7
manažment - supervízor
7
environmentálny manažment
6
personálny manažment
6
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
6
právne predpisy a základné pojmy v manažmente
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
monitoring a meranie procesov/produktov v manažmente
7
spracovávanie procesných analýz v manažmente
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
7
analýza a vyhodnocovanie systému riadenia kvality a stanovovania operatívnych metód a činností na splnenie požiadaviek na kvalitu
7
stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
7
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
7
vypracovávanie podkladov a správ pre vedenie organizácie v rámci riadenia a plánovania kontroly kvality
7
odborné konzultácie, poradenstvo a informácie v rámci expertnej podpory interných a externých zákazníkov v oblasti manažmentu
7
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
7
posudzovanie procesu kvality práce, produktov a služieb a koordinácia činnosti organizácie
7
vyhľadávanie rizík a návrh vhodných opatrení
7
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
7
preskúmanie a odstránenie nezhôd v oblasti manažmentu
7
riadenie záznamov v oblasti manažmentu
7
riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
7
riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
7
tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
7
príprava podkladov/vstupov do preskúmania manažmentom podľa ISO 9001 za účelom zhodnotenia efektívnosti a účinnosti systému manažérstva kvality
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
6
spracovávanie interných metodík, smerníc a noriem akosti a plánovanie kontroly kvality
6
reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
6
pravidelné kontroly a audity podľa noriem kvality a spolupráca pri odstraňovaní nezrovnalostí
6
praktická aplikácia vedomostí audítora kvality
6
príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
6
metodické riadenie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v organizácii
6
vyhodnocovanie interných auditov a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát na riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o spôsobilosti na výkon auditu podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.