Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia

Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia navrhuje, riadi a kontroluje procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovedá za vytváranie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za riadenie činností v oblasti životného prostredia v súlade s platnou legislatívou.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy HSE (Health, Safety & Environment) Manager
Manažér (vedúci) BOZP a EMS (environmentálny systém)
Manažér bezpečnosti a životného prostredia
Safety & Environment Manager
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08 1219007 - Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti bezpečnosti

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Špecifikácia:
  zdravie a hygiena pri práci
 • stupeň EKR 7 ekológia
 • stupeň EKR 7 systém riadenia BOZP a PO v organizácii
 • stupeň EKR 7 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 7 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 kategorizácia prác
 • stupeň EKR 7 pracovné úrazy a choroby z povolania
 • stupeň EKR 7 spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
 • stupeň EKR 6 príčiny a riešenia havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
 • stupeň EKR 6 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 6 metódy environmentálnej kontroly
 • stupeň EKR 6 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 6 ergonómia
 • stupeň EKR 6 pracovný stres
 • stupeň EKR 6 hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie a predkladanie komplexných správ za oblasť bezpečnosti a životného prostredia vedeniu spoločnosti
 • stupeň EKR 7 účasť na rokovaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi v oblasti bezpečnosti a životného prostredia
 • stupeň EKR 7 analýza nedostatkov zistených v rámci kontrol BOZP a navrhovanie nápravných opatrení
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
 • stupeň EKR 7 prejednávanie jednotlivých prípadov porušenia noriem a právnych predpisov v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a vyhodnocovanie technických a organizačných ekologických opatrení, príprava modelových systémov vplyvu činnosti organizácie na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 posudzovanie pripravovaných výrob, postupov, technológií, materiálov, látok a investícií z hľadiska ochrany životného prostredia
 • stupeň EKR 7 sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravotný stav zamestnancov a obyvateľstva vystaveného negatívnym vplyvom prevádzky organizácie
 • stupeň EKR 7 koordinácia a riadenie prác na úseku tvorby a ochrany životného prostredia v organizácii u činností náročných na ochranu životného prostredia
 • stupeň EKR 7 identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov
 • stupeň EKR 7 identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 analýza pracovných úrazov, vyhodnocovanie ich príčin, návrhy opatrení na zvýšenie bozp
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie spolupráce s policajným zborom SR a orgánmi štátneho dozoru nad BOZP pri vyšetrovaní pracovných úrazov
 • stupeň EKR 7 preverovanie stavu a úrovne bezpečnostných opatrení v pracovnom procese pri preberaní nových strojov, zariadení, budov a pod.
 • stupeň EKR 7 návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s cieľom minimalizácie bezpečnostných rizík
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií s ohľadom na bezpečnostné a hygienické predpisy
 • stupeň EKR 7 tvorba a vydávanie podnikových predpisov a noriem pre bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť práce a zoznamov rizikových pracovísk
 • stupeň EKR 7 stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 aplikácia legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a životného prostredia v podmienkach organizácie
 • stupeň EKR 6 dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok
 • stupeň EKR 6 oboznamovanie zamestnávateľa, štatutárnych orgánov a top manažmentu s povinnosťami organizácie podľa predpisov a noriem z oblasti bozp
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie školenia zamestnancov organizácie a ďalších osôb, overovanie úrovne ich vedomostí z oblasti bozp
 • stupeň EKR 6 výkon interných, resp. externých auditov v oblasti systému riadenia bezpečnosti a systému environmentálneho manažérstva
 • stupeň EKR 6 previerka a kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov, používania ochranných zariadení, prostriedkov, pomôcok a dodržiavania bezpečnostných postupov
 • stupeň EKR 6 vydávanie záväzných pokynov k zabezpečeniu bezpečnej práce zamestnancom a pracovníkom dodávateľských organizácií
 • stupeň EKR 6 orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chem. látky a pod.)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004
 • Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)
 • Osvedčenie bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23)
 • Certifikát z oblasti systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle OHSAS 18001:2007

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie