Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia navrhuje, riadi a kontroluje procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovedá za vytváranie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za riadenie činností v oblasti životného prostredia v súlade s platnou legislatívou.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
HSE (Health, Safety & Environment) Manager
Manažér (vedúci) BOZP a EMS (environmentálny systém)
Manažér bezpečnosti a životného prostredia
Safety & Environment Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08
1219007 - Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti bezpečnosti

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
manažment pre stredných manažérov
7
manažment rizík
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Špecifikácia:
zdravie a hygiena pri práci
7
ekológia
7
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
7
environmentálny manažment
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
7
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
kategorizácia prác
7
pracovné úrazy a choroby z povolania
7
spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
7
príčiny a riešenia havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
6
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
6
spôsoby nakladania s odpadmi
6
metódy environmentálnej kontroly
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
6
ergonómia
6
pracovný stres
6
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie a predkladanie komplexných správ za oblasť bezpečnosti a životného prostredia vedeniu spoločnosti
7
účasť na rokovaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi v oblasti bezpečnosti a životného prostredia
7
analýza nedostatkov zistených v rámci kontrol BOZP a navrhovanie nápravných opatrení
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
7
prejednávanie jednotlivých prípadov porušenia noriem a právnych predpisov v oblasti životného prostredia
7
posudzovanie a vyhodnocovanie technických a organizačných ekologických opatrení, príprava modelových systémov vplyvu činnosti organizácie na životné prostredie
7
posudzovanie pripravovaných výrob, postupov, technológií, materiálov, látok a investícií z hľadiska ochrany životného prostredia
7
sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravotný stav zamestnancov a obyvateľstva vystaveného negatívnym vplyvom prevádzky organizácie
7
koordinácia a riadenie prác na úseku tvorby a ochrany životného prostredia v organizácii u činností náročných na ochranu životného prostredia
7
identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov
7
identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
7
analýza pracovných úrazov, vyhodnocovanie ich príčin, návrhy opatrení na zvýšenie bozp
7
zabezpečovanie spolupráce s policajným zborom SR a orgánmi štátneho dozoru nad BOZP pri vyšetrovaní pracovných úrazov
7
preverovanie stavu a úrovne bezpečnostných opatrení v pracovnom procese pri preberaní nových strojov, zariadení, budov a pod.
7
návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s cieľom minimalizácie bezpečnostných rizík
7
posudzovanie a navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií s ohľadom na bezpečnostné a hygienické predpisy
7
tvorba a vydávanie podnikových predpisov a noriem pre bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť práce a zoznamov rizikových pracovísk
7
stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
7
aplikácia legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a životného prostredia v podmienkach organizácie
7
dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok
6
oboznamovanie zamestnávateľa, štatutárnych orgánov a top manažmentu s povinnosťami organizácie podľa predpisov a noriem z oblasti bozp
6
zabezpečovanie školenia zamestnancov organizácie a ďalších osôb, overovanie úrovne ich vedomostí z oblasti bozp
6
výkon interných, resp. externých auditov v oblasti systému riadenia bezpečnosti a systému environmentálneho manažérstva
6
previerka a kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov, používania ochranných zariadení, prostriedkov, pomôcok a dodržiavania bezpečnostných postupov
6
vydávanie záväzných pokynov k zabezpečeniu bezpečnej práce zamestnancom a pracovníkom dodávateľských organizácií
6
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chem. látky a pod.)
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004
  • Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)
  • Osvedčenie bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23)
  • Certifikát z oblasti systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle OHSAS 18001:2007
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.