Technik vozového parku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik vozového parku

Technik vozového parku zodpovedá za správu a dohľad nad vozovým parkom a koordináciu prepravy v rámci organizácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Car Fleet Manager
Garáž-majster
Prevádzkár vozového parku
Správca vozového parku
Technik dopravy
Vedúci vozového parku
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119020 - Technik vozového parku
Príslušnosť k povolaniu Technik hospodárskej správy a údržby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 cestná doprava
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti premávky na pozemných komunikáciách
 • stupeň EKR 4 vedenie osobných automobilov (vodičský preukaz sk. b)
 • stupeň EKR 4 manažment pre nižších manažérov
 • stupeň EKR 4 logistika v doprave
 • stupeň EKR 4 vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
 • stupeň EKR 4 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 ekonomické vedomosti z oblasti účtovníctva, výkazníctva, sledovania nákladov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie hospodárnosti a bezpečnosti chodu cestnej dopravy, hospodárneho využívania dopravných prostriedkov a pracovných síl
 • stupeň EKR 4 rozhodovanie o plánovaných a ostatných opravách cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 riadenie procesu obnovy vozového parku cestnej dopravy, udržovanie optimálneho technického stavu a prevádzkyschopnosti všetkých dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, evidencie a výkazov o cestnej doprave
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie škody spôsobenej na vozidle a prepravovanom náklade v prípade nehody, vrátane vykonania zápisu o škode
 • stupeň EKR 4 kontrola prevozných a prepravných výkonov v rámci riadenia osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy, vrátane kontroly práce vodičov
 • stupeň EKR 4 kontrola cestných motorových vozidiel v rámci riadenia osobnej alebo nákladnej dopravy, pred výjazdom a po ukončení jazdy, vrátane kontroly prepravných dokladov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a vyhodnocovanie dopravných ukazovateľov a kontrola plnenia prepravne tarifných úkonov cestnej osobnej a nákladnej dopravy
 • stupeň EKR 4 vybavovanie prijatých reklamácií na vykonané prepravy
 • stupeň EKR 4 spracovávanie plánu vyradenia cestných vozidiel z prevádzky a zabezpečenie odovzdania vozidiel na likvidáciu
 • stupeň EKR 4 spracovávanie plánu opráv vozidiel väčšieho rozsahu a zabezpečenie ich pristavovania do opravovní
 • stupeň EKR 4 spracovávanie cenových ponúk a taríf v cestnej doprave, spracovávanie a vyhodnocovanie ekonomických rozborov dopravných a prevádzkových ukazovateľov cestnej dopravy
 • stupeň EKR 4 orientácia v právnych a ďalších predpisoch na zabezpečovanie a riadenie osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy
 • stupeň EKR 4 dojednávanie a zabezpečovanie údržby a opráv vozidiel v rámci riadenia osobnej a nákladnej cestnej dopravy, odovzdávanie a preberanie vozidiel z opravy a od vodičov
 • stupeň EKR 4 vybavovanie a prijímanie objednávok na prepravu, určovanie vodičov a vozidiel na uskutočnenie prepravy
 • stupeň EKR 4 organizácia a koordinácia prepravy, príprava denných a týždenných plánov prepravy
 • stupeň EKR 4 vykonávanie nákupu vozidiel, ich prihlásenie do cestnej premávky, spolupráca s dopravným inšpektorátom polície sr
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie poistenia vozidiel a spolupráca pri likvidácii poistných udalostí
 • stupeň EKR 4 spracovávanie návrhov žiadostí o vydanie licencií v cestnej doprave, ich zmeny alebo odobratie
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a kontrola správnosti vykonaných kalkulácií, inkasa, záloh a používania taríf v cestnej doprave
 • stupeň EKR 4 analýza a kontrola nákladov súvisiacich s dopravou, stanovenie rozpisu nákladov na dopravu a vypracovanie rozpočtu dopravy
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií vodičom o nových vlastnostiach dopravných prostriedkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu (a medzinárodnú) cestnú nákladnú dopravu (osobnú dopravu) podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave (§ 6, príloha 4)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie