Technik vozového parku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik vozového parku Technik vozového parku zodpovedá za správu a dohľad nad vozovým parkom a koordináciu prepravy v rámci organizácie. Zabezpečuje v určenom rozsahu prevádzku vozidiel osobnej a nákladnej dopravy, a to vrátane ich prevádzkyschopnosti. Riadi a kontroluje prácu vodičov, zabezpečuje údržbu, opravy a optimálny technický stav vozidiel. Vykonáva prepravné a prevádzkové kontroly, vyhodnocuje prepravné a prevádzkové výkony a ekonomickú efektívnosť vozového parku. Dohliada na dodržiavanie predpisov v oblasti cestnej premávky a vykonávanie garančných prehliadok a technických a emisných kontrol. Vedie príslušnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5545/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Správca vozového parku
SK Prevádzkár vozového parku
SK Vedúci vozového parku
SK Garáž-majster
SK Technik dopravy
EN Car Fleet Manager
DE Fuhrparkleiter
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu (a medzinárodnú) cestnú nákladnú dopravu (osobnú dopravu) podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave (§ 6, príloha 4)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o absolvovaní povinného školenia vodičov podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119020
ESCO
2812
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
3119020

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre nižších manažérov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomické vedomosti z oblasti sledovania nákladov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy dozoru v oblasti verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a procesy reklamácie, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
cestná doprava
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti premávky na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby vedenia a údržby osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady bezpečnej prevádzky osobného motorového vozidla
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí a nehôd v cestnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce vodičov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika v doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a batožiny
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prepravné doklady
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravné ukazovatele, tarify a pod.
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych a ďalších predpisoch na zabezpečovanie a riadenie osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie cenových ponúk a taríf v cestnej doprave, spracovávanie a vyhodnocovanie ekonomických rozborov dopravných a prevádzkových ukazovateľov cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie plánu vyradenia cestných vozidiel z prevádzky a zabezpečenie odovzdania vozidiel na likvidáciu
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie návrhov žiadostí o vydanie licencií v cestnej doprave, ich zmeny alebo odobratie
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie plánu opráv vozidiel väčšieho rozsahu a zabezpečenie ich pristavovania do opravovní
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prevozných a prepravných výkonov v rámci riadenia osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy, vrátane kontroly práce vodičov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola cestných motorových vozidiel v rámci riadenia osobnej alebo nákladnej dopravy, pred výjazdom a po ukončení jazdy, vrátane kontroly prepravných dokladov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a kontrola správnosti vykonaných kalkulácií, inkasa, záloh a používania taríf v cestnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a vyhodnocovanie dopravných ukazovateľov a kontrola plnenia prepravne tarifných úkonov cestnej osobnej a nákladnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a kontrola nákladov súvisiacich s dopravou, stanovenie rozpisu nákladov na dopravu a vypracovanie rozpočtu dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie škody spôsobenej na vozidle a prepravovanom náklade v prípade nehody, vrátane vykonania zápisu o škode
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, evidencie a výkazov o cestnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií vodičom o nových vlastnostiach dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dojednávanie a zabezpečovanie údržby a opráv vozidiel v rámci riadenia osobnej a nákladnej cestnej dopravy, odovzdávanie a preberanie vozidiel z opravy a od vodičov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie prijatých reklamácií na vykonané prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie poistenia vozidiel a spolupráca pri likvidácii poistných udalostí
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s internými a externými dopravcami
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie nákupu vozidiel, ich prihlásenie do cestnej premávky, spolupráca s dopravným inšpektorátom polície SR
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie informačných technológií na prevádzku autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Budúca
4
organizácia a koordinácia prepravy, príprava denných a týždenných plánov prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o plánovaných a ostatných opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie procesu obnovy vozového parku cestnej dopravy, udržovanie optimálneho technického stavu a prevádzkyschopnosti všetkých dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.