Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku zodpovedá za prevádzku, údržbu a správu budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Facility Manager
Manažér správy budov a zariadení
Manažér vnútorných služieb
Vedúci hospodárskej správy
Vedúci správy majetku
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08 1219003 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
Príslušnosť k povolaniu Manažér vnútornej správy a prevádzky

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 6 majetok podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 6 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  Špecifikácia:
  Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká a pod.
 • stupeň EKR 6 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 6 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 manažment rizík
 • stupeň EKR 6 postupy verejného obstarávania
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 6 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
 • stupeň EKR 6 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 6 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
 • stupeň EKR 6 zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
 • stupeň EKR 6 evidencia a inventarizácia zvereného majetku
 • stupeň EKR 6 uzatváranie, monitorovanie a správa zmlúv v oblasti nákupu, prenájmu, údržby a správy zvereného majetku s dodávateľmi a nezávislými poskytovateľmi služieb
 • stupeň EKR 6 komunikácia s úradmi, vybavovanie príslušných povolení
 • stupeň EKR 6 manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
 • stupeň EKR 6 dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
 • stupeň EKR 6 aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 6 riadenie a plánovanie realizácie veľkých projektov modernizácie budov
 • stupeň EKR 6 plánovanie pravidelných kontrol a testov vybavenia za účelom predchádzania vzniku škôd a prerušeniu prevádzky
 • stupeň EKR 6 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
 • stupeň EKR 6 manažovanie spotreby energií
 • stupeň EKR 6 objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
 • stupeň EKR 6 vedenie rokovaní s dodávateľmi služieb a zariadení
 • stupeň EKR 6 riadenie a organizácia činností pri zabezpečovaní správy, údržby a opráv zverených budov a zariadení
 • stupeň EKR 4 vedenie agendy poplatkov za nájomné, energiu a ostatné služby
 • stupeň EKR 4 správa príslušnej prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
  Špecifikácia:
  prírastky, úbytky - vyradenie, presuny, darovanie, odpisy majetku a pod.
 • stupeň EKR 4 pravidelné kontroly a obhliadky zvereného majetku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie