Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb, zariadení a strojov pre potreby chodu organizácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Manažér nákupu Vedúci nákupu Purchasing Manager Sourcing Manager Procurement Manager Riaditeľ obstarávania Riaditeľ nákupu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08 1219002 - Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
 • stupeň EKR 7 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 obchodné právo
 • stupeň EKR 6 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 6 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 6 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 6 tovaroznalectvo
 • stupeň EKR 6 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 postupy vymáhania pohľadávok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie, organizácia a vedenie súťaží na dodávku tovarov a služieb
 • stupeň EKR 7 spracovávanie interných predpisov o postupoch pri zabezpečovaní nákupu tovarov a služieb
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia nákupu optimálneho množstva zásob pre organizáciu
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a vykonávanie rozborov príčin reklamácií
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie o spôsobe nákupu (priamy nákup, výberové konanie)
 • stupeň EKR 7 účasť na výberovom konaní a hodnotení dodávateľov tovarov a služieb
 • stupeň EKR 7 vyjednávanie, dohadovanie a uzatváranie zmlúv v rámci zvereného limitu a právomocí
 • stupeň EKR 7 riadenie činností nákupcov a zásobovačov, koordinácia objednávok a vydávanie pokynov
 • stupeň EKR 7 analýza trhových a dodacích podmienok, spracovávanie správ z rozborov trhu
  Špecifikácia:
  S cieľom zaistiť súčasnú a budúcu dostupnosť materiálov.
 • stupeň EKR 7 kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi organizácie
 • stupeň EKR 7 vedenie obchodných rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi, vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 7 tvorba plánu obstarávania na základe potrieb organizácie a požiadaviek na nákup
 • stupeň EKR 7 získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržaní zmluvných podmienok, vybavovanie reklamácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 126)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie