Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb, zariadení a strojov pre potreby chodu organizácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Manažér nákupu Vedúci nákupu Purchasing Manager Sourcing Manager Procurement Manager Riaditeľ obstarávania Riaditeľ nákupu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08
1219002 - Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
7
manažment pre stredných manažérov
7
obchodné právo
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
6
postupy prieskumu trhu
6
obchodné vyjednávanie
6
tovaroznalectvo
6
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
postupy a metódy vedenia porád
6
postupy vymáhania pohľadávok
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie, organizácia a vedenie súťaží na dodávku tovarov a služieb
7
spracovávanie interných predpisov o postupoch pri zabezpečovaní nákupu tovarov a služieb
7
riadenie a koordinácia nákupu optimálneho množstva zásob pre organizáciu
7
vypracovávanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
7
vyhodnocovanie a vykonávanie rozborov príčin reklamácií
7
rozhodovanie o spôsobe nákupu (priamy nákup, výberové konanie)
7
účasť na výberovom konaní a hodnotení dodávateľov tovarov a služieb
7
vyjednávanie, dohadovanie a uzatváranie zmlúv v rámci zvereného limitu a právomocí
7
riadenie činností nákupcov a zásobovačov, koordinácia objednávok a vydávanie pokynov
7
analýza trhových a dodacích podmienok, spracovávanie správ z rozborov trhu
Špecifikácia:
S cieľom zaistiť súčasnú a budúcu dostupnosť materiálov.
7
kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi organizácie
7
vedenie obchodných rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi, vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok
7
tvorba plánu obstarávania na základe potrieb organizácie a požiadaviek na nákup
7
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržaní zmluvných podmienok, vybavovanie reklamácií
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 126)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.