Operátor povrchových úprav

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor povrchových úprav

Operátor povrchových úprav pred nanesením povrchovej úpravy pripravuje výrobok opieskovaním a tryskaním podľa požiadaviek technologického postupu. Pripravuje povrch na chemickú a elektrochemickú povrchovú úpravu a nanášanie vrstiev elektrickým oblúkom odmasťovaním, morením, fosfátovaním, chromovaním, medením, kadmiovaním, niklovaním, pozinkovaním, striebrením, pozlátením, elektrolytickým leštením a eloxovaním.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Galvanizér
Metalizér
Otryskávač
Pieskovač
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08 7132004 - Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Príslušnosť k povolaniu Lakovač (natierač)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 technológia aplikácie náterovej hmoty
 • stupeň EKR 2 technológia autoklampiarstva, karosárstva
 • stupeň EKR 2 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 2 lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
 • stupeň EKR 2 klampiarska technológia
 • stupeň EKR 2 technológia povrchových úprav kovov, plastov, sklolaminátov, epoxidových živíc atď.
 • stupeň EKR 2 zásady prípravy správneho odtieňa podľa karosérie
 • stupeň EKR 2 technológia v strojárskej výrobe so zameraním na povrchové úpravy materiálov
 • stupeň EKR 2 BOZP pri práci s chemickými látkami
 • stupeň EKR 2 PO so zameraním na horľavé a výbušné látky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 predpríprava opravovaného miesta na karosérii
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie nečistôt, škrabancov, farebných odchýlok a iných defektov.
 • stupeň EKR 2 opravy autolakov
 • stupeň EKR 2 nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
 • stupeň EKR 2 nanášanie základných antikoróznych náterov, oprava drobných poškodení náterov karosérií a skríň vozidiel
 • stupeň EKR 2 orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na autolakovnícke práce
 • stupeň EKR 2 orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
 • stupeň EKR 2 orientácia v technologických postupoch a opravách lakov, náterov na kov, drevo a iné podklady
 • stupeň EKR 2 úpravy podkladu brúsením a nanášanie podkladových vrstiev
 • stupeň EKR 2 voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
 • stupeň EKR 2 úpravy a dokončovanie povrchu karosérií brúsením a leštením
  Špecifikácia:
  Vrátane úprav povrchových nerovností (vypuklé alebo pretlačené miesta) zistených na vozidlách pred alebo po nalakovaní pomocou špeciálneho náradia.
 • stupeň EKR 2 opravy defektov po nanášaní farieb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie