Servisný poradca v autoservise

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Servisný poradca v autoservise plánuje, prijíma, eviduje, spracúva, riadi a vyhodnocuje mechanické, karosárske a lakovnícke opravy motorových vozidiel.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Prijímací technik
Servisný poradca
Servisný technik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119023 - Servisný technik v autoservise
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Servisný technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logistika
Špecifikácia:
Logistika pri manipulácii s motorovými vozidlami v autoservise a zabezpečovaní náhradných dielov.
4
postupy prijímania zákaziek
Špecifikácia:
Metodika a administratívne úkony.
4
manažment
Špecifikácia:
Manažment dielenského a servisného personálu a jeho práce.
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
Špecifikácia:
Metódy a postupy hodnotenia kvality práce dielenského a servisného personálu.
4
manažment kvality
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Špecifikácia:
Ekonomické a finančné základy potrebné na vytvorenie cenových kalkulácií opráv a vystavenie a vysvetlenie vyúčtovania opravy.
4
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
4
psychológia predaja
Špecifikácia:
Vrátane všeobecných základov psychológie.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
tovaroznalectvo motorových vozidiel
4
zásady správneho telefonovania
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Špecifikácia:
Zamerané na motorové vozidlá.
4
etika obchodu a poradenstva
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
systém CRM
Špecifikácia:
Systém CRM Customer Relationship Management - Riadenie vzťahov so zákazníkmi.
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Špecifikácia:
Plánovanie kapacitného využívania servisného personálu a vyťaženia servisu.
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
3
technológia autoklampiarstva, karosárstva
3
technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
Špecifikácia:
Čítanie technickej dokumentácie v strojárstve, technických listov chemických materiálov, karty bezpečnostných údajov chemických materiálov.
3
technológia lakovníctva
3
spôsoby vizuálnej prezentácie poskytovaných servisných služieb
4
postupy prijímania a odovzdávania motorového vozidla do/zo servisu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
4
kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
4
príprava výkonového plánu servisu
Špecifikácia:
Vrátane prípravy výkonového plánu časti autoservisu.
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
4
riešenie reklamácií zákazníkov a problémov vzniknutých pri opravách
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
4
rozhodovanie o plánovaných a ostatných opravách cestných motorových vozidiel
4
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonanie autoservisných činností
4
operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, spracovanie podkladov a výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
4
vedenie dokumentácie o vykonaných kontrolách a opravách motorových vozidiel
4
vedenie evidencie a agendy výkonu spolupracovníkov
4
komunikácia a koordinácia vzťahov so zákazníkmi, poisťovňou, dodávateľmi spotrebného materiálu
4
odovzdanie vozidla po oprave a komunikácia výsledkov
4
zostavovanie podkladov pre účtovanie a kalkulácie v servise vozidiel
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
4
prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
4
plánovanie činnosti servisu alebo jeho časti (dielne)
Špecifikácia:
Plánovanie opráv a servisných úkonov autoservisu alebo dielne v nadväznosti na jej vyťaženosť
4
prideľovanie práce mechanikom a/alebo iným odborným pracovníkom dielne
4
vyhodnotenie servisných prác a prognóz vývoja technického stavu vozidla
4
kontrola plnenia zadaných servisných úloh v rámci realizácie zákazky
4
posudzovanie technického stavu vozidla, poškodenia povrchu karosérie, rýchla diagnostika vozidla a komunikácia so zákazníkom o jej výsledku
4
prezentácia servisných služieb a poradenská činnosť
4
aktívny príjem vozidla do servisu
4
otvorenie zákazky v rámci obchodného rozhovoru so zákazníkom
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zabezpečovanie internej logistiky v oblasti náhradných dielov
4
zabezpečovanie obhliadok pri poistných udalostiach
4
objednávanie náhradných dielov motorových vozidiel
4
odhad ceny servisu/opravy motorového vozidla
4
zabezpečuje zachovanie mobility zákazníka autoservisu
4
objasňovanie zrealizovaných opráv a použitých náhradných dielov zákazníkovi
4
zabezpečovanie skúšobnej jazdy
4
komunikácia s poisťovňami
4
preverovanie relevantnosti záručných nárokov zákazníka
4
práca v CRM systéme a aktualizácia zákazníckej databázy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.