Servisný poradca v autoservise

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Servisný poradca v autoservise

Servisný poradca v autoservise plánuje, prijíma, eviduje, spracúva, riadi a vyhodnocuje mechanické, karosárske a lakovnícke opravy motorových vozidiel.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Prijímací technik
Servisný poradca
Servisný technik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119023 - Servisný technik v autoservise
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Servisný technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 logistika
  Špecifikácia:
  Logistika pri manipulácii s motorovými vozidlami v autoservise a zabezpečovaní náhradných dielov.
 • stupeň EKR 4 postupy prijímania zákaziek
  Špecifikácia:
  Metodika a administratívne úkony.
 • stupeň EKR 4 manažment
  Špecifikácia:
  Manažment dielenského a servisného personálu a jeho práce.
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy hodnotenia kvality práce dielenského a servisného personálu.
 • stupeň EKR 4 manažment kvality
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
  Špecifikácia:
  Ekonomické a finančné základy potrebné na vytvorenie cenových kalkulácií opráv a vystavenie a vysvetlenie vyúčtovania opravy.
 • stupeň EKR 4 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
  Špecifikácia:
  Vrátane všeobecných základov psychológie.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania
 • stupeň EKR 4 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
  Špecifikácia:
  Zamerané na motorové vozidlá.
 • stupeň EKR 4 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 systém CRM
  Špecifikácia:
  Systém CRM Customer Relationship Management - Riadenie vzťahov so zákazníkmi.
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
  Špecifikácia:
  Plánovanie kapacitného využívania servisného personálu a vyťaženia servisu.
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 technológia autoklampiarstva, karosárstva
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Čítanie technickej dokumentácie v strojárstve, technických listov chemických materiálov, karty bezpečnostných údajov chemických materiálov.
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníctva
 • stupeň EKR 4 spôsoby vizuálnej prezentácie poskytovaných servisných služieb
 • stupeň EKR 4 postupy prijímania a odovzdávania motorového vozidla do/zo servisu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
 • stupeň EKR 4 príprava výkonového plánu servisu
  Špecifikácia:
  Vrátane prípravy výkonového plánu časti autoservisu.
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 riešenie reklamácií zákazníkov a problémov vzniknutých pri opravách
 • stupeň EKR 4 zisťovanie spätnej väzby - follow up
 • stupeň EKR 4 rozhodovanie o plánovaných a ostatných opravách cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonanie autoservisných činností
 • stupeň EKR 4 operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, spracovanie podkladov a výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie o vykonaných kontrolách a opravách motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie a agendy výkonu spolupracovníkov
 • stupeň EKR 4 komunikácia a koordinácia vzťahov so zákazníkmi, poisťovňou, dodávateľmi spotrebného materiálu
 • stupeň EKR 4 odovzdanie vozidla po oprave a komunikácia výsledkov
 • stupeň EKR 4 zostavovanie podkladov pre účtovanie a kalkulácie v servise vozidiel
 • stupeň EKR 4 vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
 • stupeň EKR 4 prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 4 plánovanie činnosti servisu alebo jeho časti (dielne)
  Špecifikácia:
  Plánovanie opráv a servisných úkonov autoservisu alebo dielne v nadväznosti na jej vyťaženosť
 • stupeň EKR 4 prideľovanie práce mechanikom a/alebo iným odborným pracovníkom dielne
 • stupeň EKR 4 vyhodnotenie servisných prác a prognóz vývoja technického stavu vozidla
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia zadaných servisných úloh v rámci realizácie zákazky
 • stupeň EKR 4 posudzovanie technického stavu vozidla, poškodenia povrchu karosérie, rýchla diagnostika vozidla a komunikácia so zákazníkom o jej výsledku
 • stupeň EKR 4 prezentácia servisných služieb a poradenská činnosť
 • stupeň EKR 4 aktívny príjem vozidla do servisu
 • stupeň EKR 4 otvorenie zákazky v rámci obchodného rozhovoru so zákazníkom
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie internej logistiky v oblasti náhradných dielov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie obhliadok pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 4 objednávanie náhradných dielov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 odhad ceny servisu/opravy motorového vozidla
 • stupeň EKR 4 zabezpečuje zachovanie mobility zákazníka autoservisu
 • stupeň EKR 4 objasňovanie zrealizovaných opráv a použitých náhradných dielov zákazníkovi
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie skúšobnej jazdy
 • stupeň EKR 4 komunikácia s poisťovňami
 • stupeň EKR 4 preverovanie relevantnosti záručných nárokov zákazníka
 • stupeň EKR 4 práca v CRM systéme a aktualizácia zákazníckej databázy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie