Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne

Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne organizuje výkon činnosti pracovníkov a chod karosárskej a lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce a koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov dielne. Plánuje a kontroluje výkon činností, plnenie plánov a kvalitu výroby. Koordinuje dodávku náhradných dielov a materiálu pre výkon činností. Zodpovedá za kvalifikovanú prípravu pracovníkov. Zabezpečuje údržbu, opravu a predpísané revízie výrobných prostriedkov. Zabezpečuje BOZP a správne skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami a zneškodňovanie nebezpečných odpadov v súlade s príslušnými normami a s ohľadom na životné prostredie.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Majster karosárskej a lakovníckej dielne
Manažér karosárskej a lakovníckej dielne
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122014 - Majster v lakovníckej dielni
3122013 - Majster v karosárskej dielni
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Majster v autoopravárenstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 manažment pre majstrov
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 4 personálny manažment
  Špecifikácia:
  personálny manažment v rozsahu riadenia podriadených, zadávania úloh a spolutvorby kritérií pri prijímaní nových zamestnancov.
 • stupeň EKR 4 etika (morálka)
  Špecifikácia:
  Stotožnenie sa s etickým a morálnym kódexom spoločnosti.
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
  Špecifikácia:
  Vytváranie podkladov na mzdové ohodnotenie v závislosti od výkonu jednotlivých pracovníkov.
 • stupeň EKR 4 manažment kvality
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 4 postupy prijímania zákaziek
  Špecifikácia:
  Poznatky o obsluhe a vedení DMS systému (systém na správu dokumentov - Document Management System) a kalkulačného softvéru.
 • stupeň EKR 4 logistika
  Špecifikácia:
  V rozsahu zabezpečenia náhradných dielov a materiálu pre karosársku a lakovnícku dielňu, spolupráca so skladom a servisným poradcom pri objednávaní tovaru.
 • stupeň EKR 4 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo motorových vozidiel
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
  Špecifikácia:
  Poznatky o obsluhe a vedení DMS systému (systém na správu dokumentov - Document Management System) a kalkulačného softvéru.
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Nakladanie s odpadmi v zmysle schváleného odpadového hospodárstva spoločnosti. Poznať druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 technológia autoklampiarstva, karosárstva
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Správny výber osobných ochranných pomôcok a ich životnosti.
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Konštrukcia vozidiel z hľadiska bezpečnosti a originality vozidiel.
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 technológia povrchových úprav kovov
  Špecifikácia:
  Najmä karosérií motorových vozidiel.
 • stupeň EKR 3 technológia aplikácie náterovej hmoty
  Špecifikácia:
  Najmä tmelenie, základovanie, aplikácia krycích lakov.
 • stupeň EKR 3 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Obsluha PC a jeho základného softvérového vybavenia, tabuľkový kalkulátor, textový editor, kalkulačný program, DMS softvér(systém na správu dokumentov - Document Management System).
 • stupeň EKR 4 výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v servise vozidiel
  Špecifikácia:
  Uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v karosárskej a lakovníckej dielni.
 • stupeň EKR 4 vybavovanie operatívnych záležitostí a kolíznych situácií v prevádzke karosárskej a lakovníckej dielne
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie a agendy dielne vozidiel
  Špecifikácia:
  Štatistika realizovaných zákaziek, reklamácií, vedenie plánovacej tabuľky, evidencia vykonaných normohodín pracovníkov, evidencia objednávok náhradných dielov a materiálu. Evidencia revízií zariadení a školení zamestnancov.
 • stupeň EKR 4 koordinácia činnosti pracovníkov autokarosárskej dielne
  Špecifikácia:
  Vedenie plánovacieho kalendára.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie povinných školení a oprávnení na špeciálne činnosti, napr. zváranie, elektroinštalácia
  Špecifikácia:
  Napríklad zváranie, elektroinštalácia, obsluha zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení.
 • stupeň EKR 4 zostavovanie podkladov pre účtovanie a kalkulácie v autokarosárskej dielni
  Špecifikácia:
  Zber a sumarizácia vydaného tovaru a materiálu na zákazku.
 • stupeň EKR 4 kontrola geometrie karosérií a skríň vozidiel po opravách
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení karosárskej a lakovníckej dielne.
  Špecifikácia:
  Nastavovanie parametrov a údržba striekacej kabíny, systému stlačeného vzduchu, odsávania brúsneho prachu, vzduchotechnických zariadení, plynových zariadení, zdvíhacích zariadení, zváracích, meracích a diagnostických zariadení.
 • stupeň EKR 4 kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie predpísaných kalibrácií nástrojov, prístrojov a zariadení v zmysle metrologického poriadku.
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technickej dokumentácii karosérií
  Špecifikácia:
  Najmä normy pre postupy, materiály a práca s technickou dokumentáciou karosérií, jednotlivých dielov, ich napojenia a licovania
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, pomôcok, materiálu a dielov na vykonávanie opráv, montáže a demontáže karosérií a ich častí
 • stupeň EKR 3 obsluha zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie pracovnej činnosti zamestnancov v autoservise
  Špecifikácia:
  Evidencia vykonaných normohodín.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie