Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov vybavuje bežnú personálnu agendu v organizácii, vrátane prípravy rôznych zmlúv a dokumentov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
HR Administrator
Personálny asistent
Personnel Assistant
Referent ľudských zdrojov
Referent osobného oddelenia
Referent osobného útvaru
Referent personálnych vecí
Referent starostlivosti o zamestnancov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
4416 - Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08
4416000 - Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
4
kategorizácia prác
Špecifikácia:
Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
4
spôsoby a metódy komunikácie
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov vedenia pohovorov.
4
zásady správneho telefonovania
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
pravidlá a postupy skartácie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiace s personálnou agendou
4
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Špecifikácia:
Napr. náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
druhy informačných systémov evidencie zamestnancov organizácie
4
druhy inzerátov a ich náležitosti
Špecifikácia:
Inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch, vývesky na tabuliach, prostredníctvom úradu práce, využitie vlastnej evidencie a pod.
4
druhy pracovných portálov
4
atribúty úspešného zvládania pohovoru
Špecifikácia:
Správanie sa na pohovore, životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list a ich náležitosti.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava a aktualizácia osobných záznamov v personálnom informačnom systéme organizácie
4
vedenie a aktualizácia databázy zamestnancov, pracovných pozícií a ich charakteristík
Špecifikácia:
Evidencia stavu zamestnancov a sledovanie vývoja počtu a štruktúry zamestnancov v organizácii.
4
spolupráca pri nábore nových zamestnancov
Špecifikácia:
Spolupráca pri monitoringu kandidátov na voľné pracovné miesto prostredníctvom pracovných portálov. Nahlasovanie a inzercia voľných pracovných miest (na internete, v tlači a pod.). Zhromažďovanie a selekcia prijatých životopisov na pracovné miesto. Spolupráca pri plánovaní pracovných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi.
4
spolupráca pri príprave podkladov na zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy
Špecifikácia:
Spolupráca pri spracovávaní a kompletizácii dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu a príprava na ich archiváciu.
4
organizácia štandardizovaných školení zamestnancov v organizácii
Špecifikácia:
Zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov v kurzoch, školeniach a iných formách vzdelávania.
4
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Špecifikácia:
Vrátane predpisov s nimi súvisiacich.
4
skúmanie žiadostí o zamestnanecké benefity, vrátane sťažností zamestnancov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.