Náborový konzultant

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Náborový konzultant pripravuje a zabezpečuje nábor a výber zamestnancov na voľné pracovné miesta podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Náborár
Recruiter
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3333 - Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
SK ISCO-08
3333007 - Náborový konzultant
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti personalistiky

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy výberu zamestnancov
Špecifikácia:
Výberový rozhovor, assessment center, benchmarking, skúšobný dotazník, analýza dokumentácie (osvedčenia, odporúčania, lekárske posudky), skúšky odbornej, pracovnej spôsobilosti, psychologická diagnostika - psychologický test a pod.
4
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
kategorizácia prác
Špecifikácia:
Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
4
zásady správneho telefonovania
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
druhy pohovorov
Špecifikácia:
Kompetenčný, prípadový, behaviorálny, skupinový, panelový, telefonický a pod.
4
atribúty úspešného zvládania pohovoru
Špecifikácia:
Správanie sa na pohovore, životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list a ich náležitosti.
4
psychológia práce
3
metódy získavania zamestnancov
4
zdroje získavania zamestnancov
4
faktory ovplyvňujúce proces získavania a výberu zamestnancov
4
druhy inzerátov a ich náležitosti
Špecifikácia:
Inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch, vývesky na tabuliach, prostredníctvom úradu práce, využitie vlastnej evidencie a pod.
4
postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
4
druhy pracovných portálov
4
interný informačný systém na evidenciu kandidátov na výberové konania
4
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Špecifikácia:
Náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
organizácia a vedenie adaptačných školení
4
poskytovanie poradenstva pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
4
identifikácia ľudských zdrojov v organizácii a plánovanie náboru nových zamestnancov
Špecifikácia:
Vyhodnotenie analýzy a určenie východísk pre plánovanie.
4
spolupráca s manažérmi organizácie pri definovaní požiadaviek na kandidátov na voľné pracovné miesta
Špecifikácia:
Analýza – podrobný rozbor pracovného miesta (názov pracovného miesta, náplň práce, povinnosti, väzby medzi nadriadenými a podriadenými pracovníkmi, používanie strojov, prístrojov, zariadení, minimálne kvalifikácie a pod.).
4
vypracovávanie pracovných inzerátov s cieľom nájsť vhodného kandidáta
4
monitoring kandidátov na voľné pracovné miesto prostredníctvom pracovných portálov
4
zhromažďovanie a selekcia prijatých životopisov na pracovné miesto
Špecifikácia:
Porovnávanie kandidátov s požiadavkami zamestnávateľa.
4
plánovanie pracovných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
4
vypracovávanie hodnotiacich správ o kandidátoch pred výberovým procesom
4
komunikácia s kandidátmi počas výberového procesu
4
vedenie osobných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
Špecifikácia:
Pohovor, testovanie jazykových schopností, prípadne odborných predpokladov na výkon zamestnania.
4
spracovávanie výsledkov výberového konania
4
príprava podkladov k zabezpečeniu personálnej a mzdovej agendy
4
príprava dokumentácie súvisiacej s procesom náboru, výberu a prijímania nových zamestnancov
Špecifikácia:
Spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončeného pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu a príprava na archiváciu.
4
vedenie evidencie v oblasti náboru zamestnancov
Špecifikácia:
Spracovávanie databáz potenciálnych kandidátov, evidencia prijatých životopisov, žiadostí o prijatie do zamestnania, osobnostných dotazníkov, doklady o vzdelaní, absolventskej praxi, referencie a pod.
4
účasť na veľtrhoch práce s cieľom nájsť vhodného kandidáta
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.