Náborový konzultant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Náborový konzultant

Náborový konzultant pripravuje a zabezpečuje nábor a výber zamestnancov na voľné pracovné miesta podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľa.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Náborár
Recruiter
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3333 - Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
SK ISCO-08 3333007 - Náborový konzultant
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti personalistiky

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy a postupy výberu zamestnancov
  Špecifikácia:
  Výberový rozhovor, assessment center, benchmarking, skúšobný dotazník, analýza dokumentácie (osvedčenia, odporúčania, lekárske posudky), skúšky odbornej, pracovnej spôsobilosti, psychologická diagnostika - psychologický test a pod.
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 4 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 4 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 4 kategorizácia prác
  Špecifikácia:
  Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania
 • stupeň EKR 4 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 druhy pohovorov
  Špecifikácia:
  Kompetenčný, prípadový, behaviorálny, skupinový, panelový, telefonický a pod.
 • stupeň EKR 4 atribúty úspešného zvládania pohovoru
  Špecifikácia:
  Správanie sa na pohovore, životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list a ich náležitosti.
 • stupeň EKR 3 psychológia práce
 • stupeň EKR 4 metódy získavania zamestnancov
 • stupeň EKR 4 zdroje získavania zamestnancov
 • stupeň EKR 4 faktory ovplyvňujúce proces získavania a výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 4 druhy inzerátov a ich náležitosti
  Špecifikácia:
  Inzercia v masovokomunikačných prostriedkoch, vývesky na tabuliach, prostredníctvom úradu práce, využitie vlastnej evidencie a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
 • stupeň EKR 4 druhy pracovných portálov
 • stupeň EKR 4 interný informačný systém na evidenciu kandidátov na výberové konania
 • stupeň EKR 4 druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
  Špecifikácia:
  Náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
 • stupeň EKR 4 zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 organizácia a vedenie adaptačných školení
 • stupeň EKR 4 poskytovanie poradenstva pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
 • stupeň EKR 4 identifikácia ľudských zdrojov v organizácii a plánovanie náboru nových zamestnancov
  Špecifikácia:
  Vyhodnotenie analýzy a určenie východísk pre plánovanie.
 • stupeň EKR 4 spolupráca s manažérmi organizácie pri definovaní požiadaviek na kandidátov na voľné pracovné miesta
  Špecifikácia:
  Analýza – podrobný rozbor pracovného miesta (názov pracovného miesta, náplň práce, povinnosti, väzby medzi nadriadenými a podriadenými pracovníkmi, používanie strojov, prístrojov, zariadení, minimálne kvalifikácie a pod.).
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie pracovných inzerátov s cieľom nájsť vhodného kandidáta
 • stupeň EKR 4 monitoring kandidátov na voľné pracovné miesto prostredníctvom pracovných portálov
 • stupeň EKR 4 zhromažďovanie a selekcia prijatých životopisov na pracovné miesto
  Špecifikácia:
  Porovnávanie kandidátov s požiadavkami zamestnávateľa.
 • stupeň EKR 4 plánovanie pracovných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie hodnotiacich správ o kandidátoch pred výberovým procesom
 • stupeň EKR 4 komunikácia s kandidátmi počas výberového procesu
 • stupeň EKR 4 vedenie osobných pohovorov s potenciálnymi kandidátmi
  Špecifikácia:
  Pohovor, testovanie jazykových schopností, prípadne odborných predpokladov na výkon zamestnania.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie výsledkov výberového konania
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov k zabezpečeniu personálnej a mzdovej agendy
 • stupeň EKR 4 príprava dokumentácie súvisiacej s procesom náboru, výberu a prijímania nových zamestnancov
  Špecifikácia:
  Spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončeného pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu a príprava na archiváciu.
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie v oblasti náboru zamestnancov
  Špecifikácia:
  Spracovávanie databáz potenciálnych kandidátov, evidencia prijatých životopisov, žiadostí o prijatie do zamestnania, osobnostných dotazníkov, doklady o vzdelaní, absolventskej praxi, referencie a pod.
 • stupeň EKR 4 účasť na veľtrhoch práce s cieľom nájsť vhodného kandidáta

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie