Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov koordinuje proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov organizácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Education Specialist
HR Specialist
Špecialista ľudských zdrojov
Špecialista vzdelávania
Training and Development Specialist
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2424 - Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
SK ISCO-08 2424000 - Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 6 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 6 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 6 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 6 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 6 andragogika
 • stupeň EKR 6 kategorizácia prác
 • stupeň EKR 6 plánovanie ľudských zdrojov v projekte
 • stupeň EKR 6 školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava kov
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
 • stupeň EKR 6 zaisťovanie priestorov, techniky, ubytovania a ďalšieho zázemia pre kurzy ďalšieho profesijného vzdelávania
 • stupeň EKR 6 dohadovanie obsahu vyučovania s externými lektormi, vrátane uzatvárania dohôd s nimi
 • stupeň EKR 6 vedenie odborných/softskills školení
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
  Špecifikácia:
  (povinné preskúšanie, kurzy, školenia a pod.)
 • stupeň EKR 6 vedenie personálnych evidencií
  Špecifikácia:
  (osobné údaje zamestnancov, ich pracovné zaradenie, dosiahnutá a požadovaná kvalifikácia a pod.)
 • stupeň EKR 6 poskytovanie poradenstva pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
 • stupeň EKR 6 spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
 • stupeň EKR 6 organizácia kurzov ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 projektovanie vzdelávacích akcií ďalšieho profesijného vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia kurzov
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie a výber vhodných externých lektorov pre kurzy ďalšieho profesijného vzdelávania
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie a výber lektorov a trénerov, posudzovanie a overovanie ich pedagogickej úrovne v rámci zabezpečovania koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti vzdelávania
  Špecifikácia:
  (v stredisku alebo útvare vzdelávania)
 • stupeň EKR 6 posudzovanie a vyhodnocovanie efektivity vzdelávacích systémov a akcií v rámci zabezpečovania koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti vzdelávania
  Špecifikácia:
  (v stredisku alebo útvare vzdelávania)
 • stupeň EKR 6 posudzovanie a vyhodnocovanie prieskumu vzdelávacích potrieb a prieskumu o ďalšom vzdelávaní
 • stupeň EKR 5 vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie