Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov

Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov zodpovedá za prípravu plánu personálnych nákladov, kontroluje ich čerpanie, zabezpečuje porovnania čerpania nákladov s plánom a interpretuje prípadné rozdiely. Spracováva analýzy a realizuje reporting v oblasti personálnych nákladov.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy HR Controller
Supervízor HR analýz a reportingu
Špecialista ekonomiky práce
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08 2423002 - Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 6 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
 • stupeň EKR 6 finančný manažment
 • stupeň EKR 6 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 ekonomické ukazovatele

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti ľudských zdrojov v súlade s plánmi organizácie
 • stupeň EKR 6 posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov
 • stupeň EKR 6 príprava a realizácia plánovacieho procesu v oblasti ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 6 kontrola čerpania personálnych nákladov
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie a prezentácia rozdielov čerpania personálnych nákladov v porovnaní s plánom, interpretácia údajov
 • stupeň EKR 6 posudzovanie a kontrola administratívnych personálnych opatrení
 • stupeň EKR 6 analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
 • stupeň EKR 6 tvorba personálnych hodnotiacich systémov a metodík, vrátane metodickej podpory a ich aplikácia v praxi
 • stupeň EKR 5 vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
 • stupeň EKR 5 výpočty podielu odborného personálu na celkovom počte zamestnancov
 • stupeň EKR 5 orientácia v oblasti mzdovej legislatívy
 • stupeň EKR 5 zaraďovanie zamestnancov do povolaní, pozícií, mzdových skupín a taríf
 • stupeň EKR 5 využívanie mzdového softvéru

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie