Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov

Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zabezpečuje plynulý chod personálneho útvaru v administratívnej oblasti. Vyvíja aktivity na rozvoj pozitívnych zamestnaneckých vzťahov, podporuje a udržiava ich na pracovisku. Navrhuje, skúma a participuje na zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy HR Specialist
HR špecialista
Personálny špecialista
Špecialista personálnej administratívy
Špecialista zamestnaneckých vzťahov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08 2423005 - Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 6 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
 • stupeň EKR 6 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 6 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 6 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 6 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 6 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 6 metódy kolektívneho vyjednávania
 • stupeň EKR 6 kategorizácia prác
  Špecifikácia:
  Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 6 postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou
 • stupeň EKR 6 druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
  Špecifikácia:
  Napr. náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
 • stupeň EKR 6 zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 6 druhy informačných systémov evidencie zamestnancov organizácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 prešetrovanie a vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov zamestnancov
 • stupeň EKR 6 zhodnotenie súčasného stavu a stanovenie cieľov v oblasti vzťahov so zamestnancami
 • stupeň EKR 6 spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončení pracovných pomerov alebo obdobných pracovno-právnych vzťahov a príprava na archiváciu
  Špecifikácia:
  Príprava pracovných zmlúv, dohôd o zmene pracovnej zmluvy, výstupných listov, dohôd o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtových listov, dohôd o vykonaní práce, potvrdení o zamestnaní a pod.
 • stupeň EKR 6 vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie
  Špecifikácia:
  Spracovávanie údajov o dochádzke, vrátane kontroly a evidencie dokladov pri neprítomnosti na pracovisku (napr. dovolenkové lístky, priepustky, PN, OČR a pod.).
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
  Špecifikácia:
  Podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky. Príprava odporúčaní vedúcim pracovníkom v individuálnych a kolektívnych pracovno-právnych vzťahoch a vedúcim pracovníkom v procese organizačných zmien (reorganizácia, prepúšťanie a pod.).
 • stupeň EKR 6 spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov (napr. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pod.).
 • stupeň EKR 6 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík, vedenie personálnych evidencií
  Špecifikácia:
  Vedenie osobných spisov zamestnancov, evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk a pod.
 • stupeň EKR 6 hodnotenie úspešnosti systému zamestnaneckých vzťahov pri dosahovaní stanovených cieľov
 • stupeň EKR 6 spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti ľudských zdrojov v súlade s plánmi organizácie
 • stupeň EKR 6 sledovanie a aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem v oblasti personalistiky
 • stupeň EKR 6 príprava smerníc a dokumentov súvisiacich s riadením ľudských zdrojov v organizácii
  Špecifikácia:
  Spracovávanie návrhov príslušných častí kolektívnych zmlúv, pracovný poriadok, preverovanie a riešenie sťažností, pracovná disciplína a pod.
 • stupeň EKR 6 poradenstvo manažérom v oblasti personálnej agendy
  Špecifikácia:
  Napr. pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
 • stupeň EKR 6 spracovávanie štatistických prehľadov a správ
  Špecifikácia:
  Výstupy a pravidelný reporting v dohodnutej štruktúre a perióde.
 • stupeň EKR 6 hodnotenie spokojnosti zamestnancov organizácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie