Špecialista ľudských zdrojov (generalista)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista ľudských zdrojov (generalista) zabezpečuje časové a vecné prepojenie jednotlivých úsekov činnosti zamestnávateľa s plánovaním ľudských zdrojov. Pripravuje návrhy riadiacich aktov v oblasti evidencie a pohybu zamestnancov, stanovovania kvalifikačných požiadaviek, hodnotenia zamestnancov, identifikáciu náborových oblastí, potrieb rozvoja a tréningu zamestnancov. Poskytuje strategické poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov a aktívne participuje na realizácii a implementácii HR politík.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Konzultant ľudských zdrojov
HR Business Partner
HR špecialista/konzultant
Personálny špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08
2423001 - Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
motivovanie ľudí
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
6
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
6
metódy a postupy výberu zamestnancov
6
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
6
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6
andragogika
6
kategorizácia prác
6
plánovanie ľudských zdrojov v projekte
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava kov
5
metódy kolektívneho vyjednávania
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
6
spracovávanie zásad na tvorbu vnútropodnikových pracovno-právnych predpisov
6
spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti ľudských zdrojov v súlade s plánmi organizácie
6
spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
6
vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
6
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
6
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
6
posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov
6
koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.