Špecialista odmeňovania a benefitov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista odmeňovania a benefitov skúma, analyzuje a vyvíja modifikácie programov odmeňovania a benefitov s cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie. Navrhuje mzdový systém a interné normy v oblasti odmeňovania a benefitov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Compensation and Benefits Specialist
Expert mzdovej politiky
Reward Specialist
Social Policy and Benefits
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08
2423004 - Špecialista odmeňovania a benefitov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
6
andragogika
6
kategorizácia prác
6
plánovanie ľudských zdrojov v projekte
6
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
Špecifikácia:
Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.
6
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
Špecifikácia:
Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centre, hodnotiaci rozhovor a pod.
6
formy odmeňovania
6
normovanie práce
6
personálny manažment
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Špecifikácia:
V oblasti odmeňovania a benefitov.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
systémy odmeňovania
Špecifikácia:
Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
6
zásady odmeňovania
Špecifikácia:
Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, náročnosť práce a pod.
6
druhy benefitov
Špecifikácia:
Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti ľudských zdrojov v súlade s plánmi organizácie
Špecifikácia:
Tvorba prognóz, analýz, krátkodobých a dlhodobých koncepcií mzdového vývoja. Vypracovávanie koncepcie vývoja miezd, odmien a zamestnaneckých výhod.
6
vedenie personálnych evidencií
Špecifikácia:
Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk. Vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov o ich odmeňovaní a motivácii.
6
spolupráca pri zavádzaní a riadení systému odmeňovania a benefitov zamestnancov
Špecifikácia:
Aplikácia mzdových zásad a predpisov na podmienky organizácie.
6
spolupráca pri zavádzaní hodnotenia výkonnosti zamestnancov
Špecifikácia:
Spolupodieľanie sa na objektívnom hodnotení pracovných miest, tvorbe systému bonusov a pod. Spracovanie odborných stanovísk vo veci prehodnotenia tarifného zatriedenia pracovných činností, tvorby a rušenia pracovných miest a poskytovania jednotlivých mzdových príplatkov.
6
zabezpečovanie sociálnej politiky organizácie
Špecifikácia:
Spolupráca pri koordinácii a konkretizácii sociálneho programu zamestnancov napr. stravovanie, ubytovanie, doprava, sociálne výhody a pod.
6
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
Špecifikácia:
Napr. pri spracovávaní mzdových dokladov, realizácii a zmenách automatizovaného systému spracovania miezd, vydávania listov pracovných miest, čerpaní sociálneho fondu a pod.
6
skúmanie, analýza a vývoj modifikácie programov odmeňovania a benefitov
Špecifikácia:
S cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie.
6
analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
Špecifikácia:
Tvora administratívnych postupov s cieľom monitorovať a znižovať náklady a zlepšovať realizáciu programov.
6
práca s databázovým systémom
Špecifikácia:
Evidencia štruktúry zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie.
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.