Špecialista odmeňovania a benefitov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista odmeňovania a benefitov

Špecialista odmeňovania a benefitov skúma, analyzuje a vyvíja modifikácie programov odmeňovania a benefitov s cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie. Navrhuje mzdový systém a interné normy v oblasti odmeňovania a benefitov.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Compensation and Benefits Specialist
Expert mzdovej politiky
Reward Specialist
Social Policy and Benefits
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08 2423004 - Špecialista odmeňovania a benefitov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 6 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 6 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 6 andragogika
 • stupeň EKR 6 kategorizácia prác
 • stupeň EKR 6 plánovanie ľudských zdrojov v projekte
 • stupeň EKR 6 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
  Špecifikácia:
  Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
  Špecifikácia:
  Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centre, hodnotiaci rozhovor a pod.
 • stupeň EKR 6 formy odmeňovania
 • stupeň EKR 6 normovanie práce
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy práce s databázami
  Špecifikácia:
  V oblasti odmeňovania a benefitov.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 systémy odmeňovania
  Špecifikácia:
  Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
 • stupeň EKR 6 zásady odmeňovania
  Špecifikácia:
  Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, náročnosť práce a pod.
 • stupeň EKR 6 druhy benefitov
  Špecifikácia:
  Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti ľudských zdrojov v súlade s plánmi organizácie
  Špecifikácia:
  Tvorba prognóz, analýz, krátkodobých a dlhodobých koncepcií mzdového vývoja. Vypracovávanie koncepcie vývoja miezd, odmien a zamestnaneckých výhod.
 • stupeň EKR 6 vedenie personálnych evidencií
  Špecifikácia:
  Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk. Vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov o ich odmeňovaní a motivácii.
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri zavádzaní a riadení systému odmeňovania a benefitov zamestnancov
  Špecifikácia:
  Aplikácia mzdových zásad a predpisov na podmienky organizácie.
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri zavádzaní hodnotenia výkonnosti zamestnancov
  Špecifikácia:
  Spolupodieľanie sa na objektívnom hodnotení pracovných miest, tvorbe systému bonusov a pod. Spracovanie odborných stanovísk vo veci prehodnotenia tarifného zatriedenia pracovných činností, tvorby a rušenia pracovných miest a poskytovania jednotlivých mzdových príplatkov.
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie sociálnej politiky organizácie
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri koordinácii a konkretizácii sociálneho programu zamestnancov napr. stravovanie, ubytovanie, doprava, sociálne výhody a pod.
 • stupeň EKR 6 spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Napr. pri spracovávaní mzdových dokladov, realizácii a zmenách automatizovaného systému spracovania miezd, vydávania listov pracovných miest, čerpaní sociálneho fondu a pod.
 • stupeň EKR 6 skúmanie, analýza a vývoj modifikácie programov odmeňovania a benefitov
  Špecifikácia:
  S cieľom dosiahnuť stanovené ciele a potreby organizácie.
 • stupeň EKR 6 analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
  Špecifikácia:
  Tvora administratívnych postupov s cieľom monitorovať a znižovať náklady a zlepšovať realizáciu programov.
 • stupeň EKR 6 práca s databázovým systémom
  Špecifikácia:
  Evidencia štruktúry zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie.
 • stupeň EKR 6 spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie