Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov komplexne zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania v organizácii. Zabezpečuje aplikáciu zákonných predpisov v oblasti odmeňovania, usmerňuje vypracovávanie pravidiel poskytovania prémií, mzdových zvýhodnení a zabezpečuje proces realizácie mimoriadnych foriem mzdy, odmien a podielov zo zisku spoločnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Mzdový manažér
Vedúci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08 1212003 - Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
Príslušnosť k povolaniu Manažér ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 finančný manažment
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 andragogika
 • stupeň EKR 7 kategorizácia prác
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
  Špecifikácia:
  Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centre, hodnotiaci rozhovor a pod.
 • stupeň EKR 7 formy odmeňovania
 • stupeň EKR 7 normovanie práce
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy práce s databázami
  Špecifikácia:
  V oblasti odmeňovania a benefitov.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 metódy kolektívneho vyjednávania
 • stupeň EKR 6 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
  Špecifikácia:
  Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny, prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.
 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 zásady odmeňovania
  Špecifikácia:
  Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, namáhavosť práce a pod.
 • stupeň EKR 7 systémy odmeňovania
  Špecifikácia:
  Systémy odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
 • stupeň EKR 7 druhy benefitov
  Špecifikácia:
  Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania interných mzdových predpisov
  Špecifikácia:
  Tvorba a aktualizácia interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania na základe všeobecne platných predpisov a organizačných špecifík.
 • stupeň EKR 7 aplikácia všeobecných mzdových zásad a predpisov na konkrétne podmienky organizácie
 • stupeň EKR 7 aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie
  Špecifikácia:
  Aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie.
 • stupeň EKR 5 príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
 • stupeň EKR 7 vedenie tímu špecialistov v oblasti odmeňovania a benefitov
 • stupeň EKR 7 vyvíjanie a riadenie zavádzania programov odmeňovania v organizácii
  Špecifikácia:
  Navrhovanie a tvorba systému odmeňovania a benefitov zamestnancov v organizácii (napr. zásady mzdovej politiky, motivačné programy, bonusové systémy, systémy založené na akciách a iné špeciálne systémy odmeňovania pre jednotlivé skupiny zamestnancov).
 • stupeň EKR 7 koordinácia procesu zavádzania a riadenia systému odmeňovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Dohľad nad objektívnosťou hodnotenia pracovných miest, tvorbou systému bonusov a pod.
 • stupeň EKR 7 príprava rozpočtov a štatistík v oblasti odmeňovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 spravovanie sociálneho fondu organizácie
  Špecifikácia:
  Vrátane tvorby systému flexibilných zamestnaneckých výhod a pod.
 • stupeň EKR 7 koordinácia prepojenia hodnotenia výkonnosti zamestnancov na systém odmeňovania
 • stupeň EKR 7 sledovanie efektívnosti programov odmeňovania
  Špecifikácia:
  Odporúčanie zmien s cieľom zabezpečenia zníženia nákladov a efektívnejšej administratívy.
 • stupeň EKR 7 vedenie personálnej evidencie
  Špecifikácia:
  Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk. Vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie a motivovanie.
 • stupeň EKR 7 účasť na vyjednávaní s poisťovňami a finančnými spoločnosťami
  Špecifikácia:
  Napr. o podmienkach programov pripoistenia a ďalších finančných produktoch a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 práca s databázovým systémom
  Špecifikácia:
  Evidencia štruktúry zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov
 • stupeň EKR 7 sledovanie konkurenčných trendov v odmeňovaní, vrátane vyhodnocovania alternatív a nákladov
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie analytickej a plánovacej činnosti v oblasti starostlivosti o zamestnancov
 • stupeň EKR 7 poradenstvo pre zamestnancov v sociálnej oblasti
 • stupeň EKR 7 kontrola v oblasti BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie