Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov komplexne zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania v organizácii. Zabezpečuje aplikáciu zákonných predpisov v oblasti odmeňovania, usmerňuje vypracovávanie pravidiel poskytovania prémií, mzdových zvýhodnení a zabezpečuje proces realizácie mimoriadnych foriem mzdy, odmien a podielov zo zisku spoločnosti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Mzdový manažér
Vedúci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08
1212003 - Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
Príslušnosť k povolaniu
Manažér ľudských zdrojov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
finančný manažment
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 663/2007 Z.Z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a pod.
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
andragogika
7
kategorizácia prác
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
Špecifikácia:
Sebahodnotenie zamestnancov, assessment centre, hodnotiaci rozhovor a pod.
7
formy odmeňovania
7
normovanie práce
7
personálny manažment
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Špecifikácia:
V oblasti odmeňovania a benefitov.
7
postupy a metódy vedenia porád
7
manažment pre stredných manažérov
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
metódy kolektívneho vyjednávania
6
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
Špecifikácia:
Mzdové formy: základná (časová, úkolová, podielová, kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna) doplnková (odmeny, prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia a pod.), mzdové zvýhodnenia a pod.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
zásady odmeňovania
Špecifikácia:
Trhová úspešnosť práce, druh práce, množstvo práce, kvalita práce, namáhavosť práce a pod.
7
systémy odmeňovania
Špecifikácia:
Systémy odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
7
druhy benefitov
Špecifikácia:
Sociálne výhody, kapitálové výhody, príspevky na stravovanie, ubytovanie, dopravu, rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia a pod.
7
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
7
kontrola dodržiavania interných mzdových predpisov
Špecifikácia:
Tvorba a aktualizácia interných mzdových predpisov a zásad odmeňovania na základe všeobecne platných predpisov a organizačných špecifík.
7
aplikácia všeobecných mzdových zásad a predpisov na konkrétne podmienky organizácie
7
aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie
Špecifikácia:
Aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie.
7
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
5
vedenie tímu špecialistov v oblasti odmeňovania a benefitov
7
vyvíjanie a riadenie zavádzania programov odmeňovania v organizácii
Špecifikácia:
Navrhovanie a tvorba systému odmeňovania a benefitov zamestnancov v organizácii (napr. zásady mzdovej politiky, motivačné programy, bonusové systémy, systémy založené na akciách a iné špeciálne systémy odmeňovania pre jednotlivé skupiny zamestnancov).
7
koordinácia procesu zavádzania a riadenia systému odmeňovania zamestnancov
Špecifikácia:
Dohľad nad objektívnosťou hodnotenia pracovných miest, tvorbou systému bonusov a pod.
7
príprava rozpočtov a štatistík v oblasti odmeňovania zamestnancov
7
spravovanie sociálneho fondu organizácie
Špecifikácia:
Vrátane tvorby systému flexibilných zamestnaneckých výhod a pod.
7
koordinácia prepojenia hodnotenia výkonnosti zamestnancov na systém odmeňovania
7
sledovanie efektívnosti programov odmeňovania
Špecifikácia:
Odporúčanie zmien s cieľom zabezpečenia zníženia nákladov a efektívnejšej administratívy.
7
vedenie personálnej evidencie
Špecifikácia:
Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk. Vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie a motivovanie.
7
účasť na vyjednávaní s poisťovňami a finančnými spoločnosťami
Špecifikácia:
Napr. o podmienkach programov pripoistenia a ďalších finančných produktoch a pod.
7
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
7
práca s databázovým systémom
Špecifikácia:
Evidencia štruktúry zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie.
7
spracovávanie štatistických prehľadov a správ v oblasti odmeňovania a benefitov
7
sledovanie konkurenčných trendov v odmeňovaní, vrátane vyhodnocovania alternatív a nákladov
7
metodické riadenie analytickej a plánovacej činnosti v oblasti starostlivosti o zamestnancov
7
poradenstvo pre zamestnancov v sociálnej oblasti
7
kontrola v oblasti BOZP a PO
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.