Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov na základe analýz hodnotenia pracovných pozícií v organizácii zabezpečuje činnosti súvisiace s náborom a výberom vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta. Riadi, koordinuje a kontroluje výsledky práce špecialistov náboru a výberu zamestnancov.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Manažér získavania a výberu pracovníkov
Personálny manažér
Recruitment Manager
Resource Manager
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08 1212002 - Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov
Príslušnosť k povolaniu Manažér ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 andragogika
 • stupeň EKR 7 kategorizácia prác
  Špecifikácia:
  Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
 • stupeň EKR 7 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 7 psychológia práce
 • stupeň EKR 7 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 7 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
 • stupeň EKR 7 interný informačný systém na evidenciu kandidátov na výberové konania
 • stupeň EKR 6 druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
  Špecifikácia:
  Náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
 • stupeň EKR 7 zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 7 faktory ovplyvňujúce proces získavania a výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy náboru zamestnancov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk, vrátane spracovávania štatistických prehľadov a správ
  Špecifikácia:
  Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk, vrátane spracovávania štatistických prehľadov a správ.
 • stupeň EKR 7 analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
  Špecifikácia:
  Posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov. Vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky.
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončení pracovných pomerov alebo obdobných pracovno-právnych vzťahov a príprava na archiváciu
 • stupeň EKR 7 vedenie odborných tímov
  Špecifikácia:
  Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác tímu špecialistov v oblasti náboru a výberu zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 organizácia a vedenie adaptačných školení
 • stupeň EKR 7 spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti ľudských zdrojov v súlade s plánmi organizácie
 • stupeň EKR 7 práca s databázovým systémom
  Špecifikácia:
  Evidencia štruktúry zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov a pod.
 • stupeň EKR 7 realizácia výberových konaní na strategické pozície v organizácii
  Špecifikácia:
  Posudzovanie kvalifikačných a osobnostných predpokladov uchádzačov o pracovnú pozíciu. Komunikácia s kandidátmi počas výberového procesu. Vypracovávanie hodnotiacich správ o kandidátoch a pod.
 • stupeň EKR 7 príprava rozpočtu a stratégie náboru a výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 tvorba metodiky náboru a výberu zamestnancov
  Špecifikácia:
  Napr. formy pohovorov, nástroje testovania, zdroje náboru a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca so štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi služieb zamestnanosti
  Špecifikácia:
  Komunikácia a spolupráca s úradmi PSVR, agentúrami dočasného zamestnávania, agentúrami podporovaného zamestnávania alebo sprostredkovateľmi zamestnania za úhradu. Spolupráca so strednými a vysokými školami a ďalšími vzdelávacím inštitúciami pri náborových aktivitách.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie