Technik kontroly kvality v energetike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik kontroly kvality v energetike

Technik kontroly kvality v energetike kontroluje proces výroby (od vstupov surovín a materiálu až po výstupy hotových výrobkov), dodržiavanie postupov a noriem. Zaznamenáva a rieši odchýlky, navrhuje zlepšenia, pripravuje normy kontroly kvality v energetike a zodpovedá za ich dodržiavanie.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Kontrolór kvality
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113015 - Technik kontroly kvality v energetike
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 4 elektronické a číslicové obvody
 • stupeň EKR 4 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 4 energetické stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 4 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 4 postupy elektrodiagnostiky
 • stupeň EKR 4 riadiaca technika
 • stupeň EKR 4 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na rozvod plynu, výrobu a rozvod tepla, elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 4 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v energetike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v energetike
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie výsledkov kontroly, vrátane vydávania posudkov a protokolov
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie revíznych správ, protokolov, záznamov a ďalších dokumentov o revíziách a výsledkoch kontrol, vrátane ich evidencie.
 • stupeň EKR 4 tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v energetike
 • stupeň EKR 4 technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov a výkonov v energetike
 • stupeň EKR 4 analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie zistených nedostatkov v energetike
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v energetike
 • stupeň EKR 4 návrh metód a vypracovanie plánov kontroly kvality v energetike
 • stupeň EKR 4 kontrola energetických médií
  Špecifikácia:
  Funkčné skúšky, overovanie a vyhodnocovanie predpísaných parametrov v porovnaní so skutočnosťou.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov v energetickej prevádzke a navrhovanie opatrení na zvýšenie kvality a efektivity
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie vykonaných meraní
 • stupeň EKR 4 koordinácia činností súvisiacich s meraním vstupov/výstupov energetických médií
  Špecifikácia:
  Kontrola vstupov a výstupov v energetike pomocou bežných meracích prístrojov a skúšobných pomôcok.
 • stupeň EKR 4 stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality a preberacích podmienok v energetike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie