Prevádzkový technik elektroúdržby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Prevádzkový technik elektroúdržby

Prevádzkový technik elektroúdržby analyzuje poruchovosť elektrických zariadení, navrhuje opatrenia na jej zníženie, vykonáva technický dohľad pri prácach na elektrických zariadeniach, odstraňuje poruchové stavy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Elektromontér
Prevádzkový elektrikár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

viac...
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113003 - Prevádzkový technik elektroúdržby
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 4 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 4 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
 • stupeň EKR 4 elektrické siete
 • stupeň EKR 4 metódy hodnotenia spotreby energie a riadenie tejto spotreby
 • stupeň EKR 4 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzkovej kontroly

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 4 uvádzanie hotových výrobkov do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov elektrotechnických alebo elektronických zariadení, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
 • stupeň EKR 4 riadenie a zabezpečovanie zaistenia pracovísk pred opravou technologických zariadení
 • stupeň EKR 4 koordinácia prípravy zariadení do opravy a ich inštalácie do prevádzky po oprave
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov súvisiacich s montážou a údržbou elektrických zariadení
 • stupeň EKR 4 orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
 • stupeň EKR 4 diagnostika porúch elektrických zariadení
 • stupeň EKR 4 pripojovanie, opravy a údržba elektrických prístrojov, strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 samostatné navrhovanie technických riešení na zníženie poruchovosti
 • stupeň EKR 4 vypracovanie postupu montáže alebo opravy elektrického zariadenia s predbežnou cenovou kalkuláciou
 • stupeň EKR 4 meranie elektrických veličín na zariadení s určením správnej metódy a postupu merania
 • stupeň EKR 4 plánovanie a príprava odborných prehliadok, revízií a údržby elektrických zariadení v rámci ich prevádzky
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie nákupu a dodávok strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov pre prevádzkovú údržbu
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie elektrických zariadení
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie stavu elektrických zariadení a predkladanie návrhov na inštaláciu, údržbu a opravy elektrických rozvodov, strojov a prístrojov
 • stupeň EKR 4 navrhovanie špeciálnych meraní elektrických parametrov na elektrických zariadeniach
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie a koordinácia odstraňovania mimoriadnych poruchových stavov na elektrických zariadeniach v prevádzke

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie