Prevádzkový technik elektroúdržby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Prevádzkový technik elektroúdržby analyzuje poruchovosť elektrických zariadení, navrhuje opatrenia na jej zníženie, vykonáva technický dohľad pri prácach na elektrických zariadeniach, odstraňuje poruchové stavy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Elektromontér
Prevádzkový elektrikár
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11
viac...
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113003 - Prevádzkový technik elektroúdržby
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
4
metódy merania prevádzkových veličín
4
normy elektrických obvodov a inštalácií
4
metódy a postupy kontroly v energetike
4
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
4
elektrické siete
4
metódy hodnotenia spotreby energie a riadenie tejto spotreby
4
elektrické stroje a prístroje
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
4
zásady prevádzkovej kontroly
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
4
uvádzanie hotových výrobkov do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov elektrotechnických alebo elektronických zariadení, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
4
riadenie a zabezpečovanie zaistenia pracovísk pred opravou technologických zariadení
4
koordinácia prípravy zariadení do opravy a ich inštalácie do prevádzky po oprave
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
4
dodržiavanie predpisov súvisiacich s montážou a údržbou elektrických zariadení
4
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
4
diagnostika porúch elektrických zariadení
4
pripojovanie, opravy a údržba elektrických prístrojov, strojov a zariadení
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
samostatné navrhovanie technických riešení na zníženie poruchovosti
4
vypracovanie postupu montáže alebo opravy elektrického zariadenia s predbežnou cenovou kalkuláciou
4
meranie elektrických veličín na zariadení s určením správnej metódy a postupu merania
4
plánovanie a príprava odborných prehliadok, revízií a údržby elektrických zariadení v rámci ich prevádzky
4
zabezpečovanie nákupu a dodávok strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov pre prevádzkovú údržbu
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie elektrických zariadení
4
vyhodnocovanie stavu elektrických zariadení a predkladanie návrhov na inštaláciu, údržbu a opravy elektrických rozvodov, strojov a prístrojov
4
navrhovanie špeciálnych meraní elektrických parametrov na elektrických zariadeniach
4
zabezpečovanie a koordinácia odstraňovania mimoriadnych poruchových stavov na elektrických zariadeniach v prevádzke
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.