Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve vykonáva činnosti v oblasti projektovej prípravy stavieb, realizácii stavieb, územného a stavebného konania a zmluvných vzťahov pri realizácii investičných akcií. Plní úlohy stavebného dozoru, prípadne projektového manažéra stavby. Komplexne sleduje a kontroluje priebeh výstavby, dodržiavanie parametrov projektu, technických noriem a predpisov. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník investícií, Technický pracovník-stavebný dozor, Technik investičnej výstavby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132011 - Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

organizovanie a plánovanie práce
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
6
základné stavebné technológie
6
pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
6
technológia stavebných prác
6
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
6
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
6
technické kreslenie v stavebníctve
6
technické zariadenie budov
6
pozemné stavby
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
6
vodohospodárske stavby
5
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
5
technológia montáže a opráv vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
5
verejné vodovody a verejné kanalizácie
5
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
5
integrované systémy riadenia
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Špecifikácia:
Pri príprave a realizácii stavieb.
4
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
4
geografický informačný systém (gis)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
6
zabezpečovanie kolaudačných riadení stavieb, overovanie spôsobilosti a preberanie prác
6
spolupráca na vedení dokumentácie investícií a investičných celkov
6
zaisťovanie podkladov na územné a stavebné riadenie
6
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v stavebníctve
6
spolupráca pri riešení a odstraňovaní čiastkových problémov a nezhôd s projektovou dokumentáciou
6
vykonávanie stavebného dozoru na stavbách
6
posudzovanie dodržiavania stanovených technických a ekonomických parametrov stavieb
6
posudzovanie projektov stavieb a investícií v územnom a stavebnom konaní
6
zabezpečovanie stavebných povolení
6
orientácia v stavebných výkresoch a v dokumentácii, čítanie výkresov pri uskutočňovaní stavieb
6
zabezpečovanie kontrolných prehliadok stavieb a kontrolných dní stavieb
6
kontrola vedenia stavebného denníka
6
príprava a kompletizácia zmluvných a iných dokumentov investičných stavebných akcií
5
kontrola plnenia operatívnych plánov stavebných prác
5
kontrola plnenia výrobných plánov v oblasti realizácie stavieb
5
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.