Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie

Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie obstaráva pre organizáciu rôzny tovar, materiál a služby formou zmluvy alebo na objednávku v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene. Realizuje výber a hodnotenie cenových ponúk, dodávateľov, vyjednáva a dohaduje zmluvné podmienky. Zodpovedá za skladové zásoby, ich výšku a hodnotu a udržuje ich stav na optimálnej úrovni.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Buyer
Material Management Officer/Specialist
Materiálový asistent
Purchaser
Referent obstarávania
Referent zásobovania
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3323 - Nákupcovia
SK ISCO-08 3323001 - Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
Príslušnosť k povolaniu Obchodný sprostredkovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
 • stupeň EKR 4 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 4 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  Špecifikácia:
  Zmluvné záväzkové vzťahy.
 • stupeň EKR 4 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 4 zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
  Špecifikácia:
  Obchodný zákonník.
 • stupeň EKR 4 postupy prieskumu trhu
  Špecifikácia:
  Finančná analýza dodávateľov.
 • stupeň EKR 4 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 4 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
  Špecifikácia:
  Rámcové, čiastkové, dodatky, všeobecné obchodné podmienky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
 • stupeň EKR 4 spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu
 • stupeň EKR 4 koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
 • stupeň EKR 4 výber a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb
 • stupeň EKR 4 komunikácia s internými žiadateľmi a odbornými útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb
 • stupeň EKR 4 vedenie a správa databázy dodávateľov
 • stupeň EKR 4 získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržaní zmluvných podmienok, vybavovanie reklamácií
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov pre účtovnú evidenciu
 • stupeň EKR 4 analýza potrieb, požiadaviek na nákup a analýza čerpania za pridelenú komoditu
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
 • stupeň EKR 4 monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
 • stupeň EKR 4 monitoring trhu a aktuálnych trendov v rámci pridelených komodít
 • stupeň EKR 4 posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií
  Špecifikácia:
  Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, doprava, dodacie lehoty a pod.
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov do výberových konaní
  Špecifikácia:
  Súťažné podklady, zápisnice, návrh objednávky/zmluvy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie