Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie obstaráva pre organizáciu rôzny tovar, materiál a služby formou zmluvy alebo na objednávku v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene. Realizuje výber a hodnotenie cenových ponúk, dodávateľov, vyjednáva a dohaduje zmluvné podmienky. Zodpovedá za skladové zásoby, ich výšku a hodnotu a udržuje ich stav na optimálnej úrovni.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Buyer
Material Management Officer/Specialist
Materiálový asistent
Purchaser
Referent obstarávania
Referent zásobovania
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3323 - Nákupcovia
SK ISCO-08
3323001 - Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
Príslušnosť k povolaniu
Obchodný sprostredkovateľ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Špecifikácia:
Zmluvné záväzkové vzťahy.
4
obchodné vyjednávanie
4
tovaroznalectvo
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
Špecifikácia:
Obchodný zákonník.
4
postupy prieskumu trhu
Špecifikácia:
Finančná analýza dodávateľov.
4
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Špecifikácia:
Rámcové, čiastkové, dodatky, všeobecné obchodné podmienky.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
4
spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu
4
koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
4
výber a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb
4
komunikácia s internými žiadateľmi a odbornými útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb
4
vedenie a správa databázy dodávateľov
4
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržaní zmluvných podmienok, vybavovanie reklamácií
4
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov pre účtovnú evidenciu
4
analýza potrieb, požiadaviek na nákup a analýza čerpania za pridelenú komoditu
4
vypracovávanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
4
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
4
monitoring trhu a aktuálnych trendov v rámci pridelených komodít
4
posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií
Špecifikácia:
Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, doprava, dodacie lehoty a pod.
4
príprava podkladov do výberových konaní
Špecifikácia:
Súťažné podklady, zápisnice, návrh objednávky/zmluvy.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.