Regionálny sprievodca

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Regionálny sprievodca

Regionálny sprievodca podáva odborný výklad a sprevádza návštevníkov po miestnych/regionálnych historických a kultúrnych pamiatkach a atraktivitách obce, mesta, regiónu, oblasti, poskytuje výklad o ich histórii a súčasnosti, o prírodnom dedičstve a okolitom prostredí.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Local Guide
Lokálny sprievodca
Miestny sprievodca
Oblastný sprievodca
Vlastivedný sprievodca
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5113 - Turistickí sprievodcovia
SK ISCO-08 5113001 - Regionálny sprievodca
Divízia SK NACE Rev. 2 Informačné služby
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Príslušnosť k povolaniu Sprievodca v cestovnom ruchu

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 história
  Špecifikácia:
  Poznatky a vedomosti z histórie danej obce, mesta, regiónu, oblasti, schopnosť odprezentovať ich históriu a pamätihodnosti, významné osobnosti a rodákov.
 • stupeň EKR 4 svetový jazyk
  Špecifikácia:
  Sprevádzanie po pamätihodnostiach a atraktivitách miesta, obce, mesta, regiónu a oblasti nielen s využitím slovenského, ale aj minimálne ďalšieho svetového jazyka, pričom na Slovensku je najviac obsadzované sprevádzanie v anglickom a nemeckom jazyku.
 • stupeň EKR 4 sprievodcovstvo cestovného ruchu
  Špecifikácia:
  Znalosť metodiky sprievodcovskej činnosti, etiky v poskytovaní sprievodcovských služieb, prezentačných a komunikačných techník.
 • stupeň EKR 4 špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
  Špecifikácia:
  Znalosť a schopnosť zdôvodniť prezentované skutočnosti v rámci poskytovaného výkladu.
 • stupeň EKR 4 nešpecifikovaný cudzí jazyk
 • stupeň EKR 4 cestovný ruch
  Špecifikácia:
  Základy cestovného ruchu; cestovný ruch ako odvetvie hospodárstva a inštitucionálne zabezpečenie cestovného ruchu na území obce/mesta/regiónu/oblasti; ponuka produktov cestovného ruchu na daných územiach.
 • stupeň EKR 4 technika služieb v cestovnom ruchu
  Špecifikácia:
  Znalosť základnej charakteristiky ubytovacích služieb, klasifikácie a kategorizácie ubytovacích zariadení, gastronómie a dopravných služieb z pohľadu cestovného ruchu; znalosť organizácií, spoločností a agentúr zabezpečujúcich techniku služieb v cestovnom ruchu.
 • stupeň EKR 4 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 kulturológia
  Špecifikácia:
  Znalosť dejín umenia, architektúry a kultúry; znalosť kultúrnych pamiatok a zariadení; informovanosť o súčasnom spoločenskom a kultúrnom živote obce/mesta/regiónu/oblasti; znalosť zvykov, obyčajov a tradícií daných území.
 • stupeň EKR 4 demografia
  Špecifikácia:
  Znalosť geografických pomerov obce/mesta/regiónu/oblasti z pohľadu cestovného ruchu; znalosť prírodného dedičstva v danej obci/meste/regióne/oblasti a jeho využitie v prospech služieb cestovného ruchu; znalosť základných demografických údajov daného územia.
 • stupeň EKR 4 geografia
  Špecifikácia:
  Znalosť geografických pomerov obce/mesta/regiónu/oblasti z pohľadu cestovného ruchu; znalosť prírodného dedičstva v danej obci/meste/regióne/oblasti a jeho využitie v prospech služieb cestovného ruchu; znalosť základných demografických údajov daného územia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 odborný výklad v oblasti cestovania, turistiky a voľného času
 • stupeň EKR 4 poskytovanie rád, informácií a odborných výkladov účastníkom usporiadaných podujatí v príslušnom jazyku, vrátane tlmočenia
 • stupeň EKR 4 profesionálne jednanie a komunikácia v oblasti cestovného ruchu
 • stupeň EKR 4 ústna komunikácia v cudzom jazyku v práci sprievodcov
 • stupeň EKR 4 manažment času
  Špecifikácia:
  Schopnosť operatívne skrátiť alebo rozšíriť trvanie prehliadky/výkladu z časových dôvodov s cieľom poskytnúť účastníkom čo najkomplexnejšiu informáciu.
 • stupeň EKR 4 krízový manažment a manažment konfliktu
  Špecifikácia:
  Schopnosť predvídať a riešiť možné konflikty počas sprevádzania.
 • stupeň EKR 4 vedenie skupiny v oblasti cestovania, turistiky a voľného času
  Špecifikácia:
  Organizovanie a vedenie telesne handicapovaných účastníkov prehliadky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie