Pracovník turistického informačného centra - front office

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník turistického informačného centra - front office

Pracovník turistického informačného centra - front office zabezpečuje interaktívnu distribúciu informácií ústnou, písomnou a elektronickou formou v slovenskom a minimálne jednom cudzom jazyku, zabezpečuje služby spojené s prevádzkou turistického informačného centra a predaj produktov, produktových balíkov a tovaru v rámci destinácie cestovného ruchu.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Pracovník front office turistického informačného centra
Pracovník prevádzky turistického informačného centra
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4221 - Pracovníci turistických informačných centier, cestovných kancelárií a agentúr
SK ISCO-08 4221002 - Pracovník turistického informačného centra
Divízia SK NACE Rev. 2 Informačné služby
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Pracovník v oblasti cestovného ruchu

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 kulturológia
  Špecifikácia:
  Kulturológia so zameraním na konkrétne destinácie cestovného ruchu.
 • stupeň EKR 6 anglický jazyk
  Špecifikácia:
  Ovládanie cudzieho jazyka (anglický jazyk - povinný jazyk pracovníka front office TIC) slovom a písmom (nutná štátna skúška z daného jazyka).
 • stupeň EKR 6 zemepis
  Špecifikácia:
  Ovládanie geografie Slovenska so zameraním na konkrétne regióny.
 • stupeň EKR 6 prevádzka cestovnej kancelárie
  Špecifikácia:
  Ovládanie štandardov turistických informačných centier.
 • stupeň EKR 6 sprievodcovstvo cestovného ruchu
  Špecifikácia:
  Nevyhnutnosť certifikátu sprievodcu CR a oblastného sprievodcu CR.
 • stupeň EKR 5 história a dejiny kultúry
 • stupeň EKR 4 svetový jazyk
 • stupeň EKR 4 nešpecifikovaný cudzí jazyk
  Špecifikácia:
  Pri pohraničných regiónoch je výhodná znalosť jazyka susedného štátu (poľský, ruský, maďarský, český).
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
  Špecifikácia:
  Evidencia došlých dopytov, evidencia ich prijatia, vybavenia, archivovanie akýchkoľvek informácií z danej obce, mesta, regiónu, oblasti; bežná korešpondencia v slovenskom a cudzom jazyku.
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy práce s databázami
  Špecifikácia:
  Práca so špecializovaným softvérom na používateľskej úrovni.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 preklady textov z/do cudzích jazykov
 • stupeň EKR 6 evidovanie názorov, sťažností a pripomienok verejnosti k činnosti organizácie alebo daného úradu
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov na spracovanie návrhov koncepcií jednotlivých reklamných projektov, tvorbu mediálnych plánov, stratégií a analýz
  Špecifikácia:
  Tvorba marketingových analýz.
 • stupeň EKR 6 sledovanie periodík, popr. ostatných médií s cieľom vyhľadať reakcie a prístupy k vybraným témam
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov potrebných na koordináciu činností pri vybavovaní zákaziek klientov
 • stupeň EKR 6 vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
 • stupeň EKR 6 zisťovanie a spracovávanie informácií týkajúcich sa pripravovaných podujatí (sprievodu zájazdových skupín a jednotlivcov)
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie ponúk a zákazníckych riešení podľa požiadaviek zákazníkov a organizácie
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania
 • stupeň EKR 6 využívanie vedomostí zo zemepisu cestovného ruchu sr
 • stupeň EKR 6 preukázanie vedomostí o životnom prostredí
 • stupeň EKR 6 prezentácia podrobných tematických informácií o reáliách a špecifíkách v cestovnom ruchu
 • stupeň EKR 6 poskytovanie podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
 • stupeň EKR 6 poskytovanie rád, informácií a odborných výkladov účastníkom usporiadaných podujatí v príslušnom jazyku, vrátane tlmočenia
 • stupeň EKR 5 vedenie a spracovávanie požadovaných agend a evidencií
 • stupeň EKR 5 orientácia v súčasnom právnom a politickom systéme sr

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie