Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu

Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu zodpovedá za rozvoj destinácie cestovného ruchu, projektovú činnosť, prieskum trhu a štatistické zisťovanie. Zodpovedá aj za styk s verejnosťou a získavanie spätnej väzby za účelom tvorby stratégií a propagácie značky doma i vo svete v záujme popularizácie a zvýšenia návštevnosti danej destinácie.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Destination Management Specialist
Špecialista na destinačný manažment
Špecialista na marketingovú stratégiu a rozvoj CR
Špecialista na strategický rozvoj a branding destinácie CR
Vedúci oddelenia strategického rozvoja a propagácie CR
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08 2422007 - Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu
Divízia SK NACE Rev. 2 Informačné služby
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista stratégie a rozvoja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anglický jazyk
  Špecifikácia:
  Štátnica z anglického jazyka, nakoľko materiály pre projekty sú spravidla v tomto jazyku.
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 marketing
 • stupeň EKR 7 public relation
 • stupeň EKR 7 marketingová komunikácia
 • stupeň EKR 7 marketing v cestovnom ruchu
 • stupeň EKR 7 reklamné ciele a stratégie
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 7 projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
 • stupeň EKR 6 nešpecifikovaný cudzí jazyk
  Špecifikácia:
  Ďalší cudzí jazyk na komunikačnej úrovni.
 • stupeň EKR 6 kulturológia
  Špecifikácia:
  Znalosť kultúrneho života, tradícií, kultúrno-spoločenských podujatí.
 • stupeň EKR 6 ekonomická štatistika
  Špecifikácia:
  Využívanie ekonomickej štatistiky pri analýzach, plánoch a tvorbe koncepcií.
 • stupeň EKR 6 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
 • stupeň EKR 6 vedomosti o eú
  Špecifikácia:
  Právne normy z oblasti cestovného ruchu v rámci EÚ.
 • stupeň EKR 6 úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 6 problematika grantov a grantovej politiky
 • stupeň EKR 6 sprievodcovstvo cestovného ruchu
 • stupeň EKR 6 obchodné právo
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
 • stupeň EKR 6 poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
  Špecifikácia:
  Schopnosť vytvoriť úspešnú city break destináciu.
 • stupeň EKR 6 edičná činnosť
 • stupeň EKR 6 štatistické prieskumy, štatistické vzorky
 • stupeň EKR 6 manažment
 • stupeň EKR 5 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 5 prevádzka cestovnej kancelárie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie obstarávania pre interný/externý projekt
 • stupeň EKR 7 riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 spracovanie zmlúv, podkladov na rokovania, porady a pod.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a tvorba koncepcie jednotlivých reklamných kampaní a propagačných akcií
 • stupeň EKR 7 spracovávanie návrhov možností čerpania finančných prostriedkov, resp. financovanie rozvoja regiónu z európskej únie v pôsobnosti samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti cestovného ruchu v pôsobnosti samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 príprava a spracovanie podkladov na marketingový výskum
  Špecifikácia:
  Príprava dotazníkov, spracovanie formulárov a pod.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie štatistických výstupov, ich analýza a publikácia
 • stupeň EKR 7 organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na spracovanie návrhov koncepcií jednotlivých reklamných projektov, tvorbu mediálnych plánov, stratégií a analýz
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na rokovania so zákazníkmi, na tvorbu návrhov nových reklamných kampaní, na tvorbu plánov akvizičných činností a pod.
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov činnosti organizácie (vrátane vyhodnocovania štatistík)
 • stupeň EKR 7 spracovávanie údajov zistených pri marketingovom výskume
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie názorov verejnosti na činnosť organizácie alebo úradu
  Špecifikácia:
  Vedenie štatistík, prehľadov a pod.
 • stupeň EKR 7 príprava návrhu príslušných strategických rozhodnutí
 • stupeň EKR 7 spracovanie mediálnej politiky a marketingovej stratégie podniku
 • stupeň EKR 7 zostavovanie strategicko-taktických a operatívnych plánov marketingových opatrení a stanovovanie postupov marketingového výskumu
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a organizácia reklamných a propagačných akcií
 • stupeň EKR 7 príprava seminárov, školení, workshopov a konferencií
 • stupeň EKR 7 monitoring webových stránok (napr. inštitúcií eú)
  Špecifikácia:
  Oblasť cestovného ruchu a inštitúcií EÚ.
 • stupeň EKR 7 riadenie časového priebehu interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 riadenie komunikácie v internom/externom projekte
 • stupeň EKR 7 propagačné články, spolupráca s médiami
 • stupeň EKR 7 riadenie kvality interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
 • stupeň EKR 6 výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov komplexného interného/externého projektu
 • stupeň EKR 6 vedenie predpísanej evidencie, prehľadov, zoznamov, protokolov, dokumentácie, agend a pod. v štátnej správe a samospráve
 • stupeň EKR 6 príprava a kompletizácia podkladov na uzatváranie obchodných zmlúv, príp. na rokovanie s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 6 spracovávanie cenových kalkulácií poskytovaných služieb
 • stupeň EKR 6 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie propagačných a reklamných predmetov a ich distribúcia
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie prezentačných reklamných predmetov, distribúcia propagačných materiálov a vedenie skladovej evidencie propagačných materiálov a prezentačných predmetov.
 • stupeň EKR 6 monitoring webových stránok
 • stupeň EKR 6 vedenie skladového hospodárstva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie