Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra je zodpovedný za chod jeho prevádzky, za kvalitné poskytovanie informácií pre domácich a zahraničných návštevníkov, predaj produktov, ekonomickú činnosť spojenú s predajom produktov, aktuálnosť turistických informačných zdrojov, štatistické vyhodnocovanie jednotlivých činností poskytovaných turistickým informačným centrom, kvalifikovaný rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov prevádzky turistického informačného centra.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Vedúci centra služieb zákazníkom
Vedúci front office TIC
Vedúci návštevníckeho centra
Vedúci TIC
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
1439010 - Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
Divízia SK NACE Rev. 2
Informačné služby
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v športových a rekreačných zariadeniach

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
7
svetový jazyk
Špecifikácia:
V súčasnosti je jazykom cestovného ruchu číslo 1 anglický jazyk.
7
prevádzka TIC
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
plánovanie ľudských zdrojov v projekte
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
7
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
7
manažment pre stredných manažérov
7
správa nadácií, spolkov, športových klubov a pod.
7
štátna správa a samospráva v oblasti cestovného ruchu
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
manažment
6
demografia
Špecifikácia:
Znalosť geografických pomerov obce/mesta/regiónu/oblasti z pohľadu cestovného ruchu; znalosť prírodného dedičstva v danej obci/meste/regióne/oblasti a jeho využitie v prospech služieb cestovného ruchu; znalosť základných demografických údajov daného územia.
6
nešpecifikovaný cudzí jazyk
Špecifikácia:
Ďalší cudzí jazyk, výhodou je svetový - nemecký alebo niektorý z románskych jazykov.
6
problematika grantov a grantovej politiky
6
geografia
Špecifikácia:
Znalosť geografických pomerov obce/mesta/regiónu/oblasti z pohľadu cestovného ruchu; znalosť prírodného dedičstva v danej obci/meste/regióne/oblasti a jeho využitie v prospech služieb cestovného ruchu; znalosť základných demografických údajov daného územia.
6
manažment malého a stredného podniku
6
manažment vo verejnej správe
6
štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Špecifikácia:
Štatistický dotazníkový prieskum návštevnosti, predaja produktov a ich vyhodnocovanie.
5
postupy založenia a vedenie živností
5
sprievodcovstvo cestovného ruchu
4
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
Špecifikácia:
Schopnosť zabezpečiť poznávací zájazd vrátane ubytovacích, stravovacích a poisťovacích služieb.
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
7
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
7
riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
7
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
riadenie informačného turistického centra v rámci zabezpečovania agendy cestovného ruchu spadajúceho do pôsobnosti samosprávneho úradu
7
turistické, občianske a iné informácie o samosprávnom celku v rámci zabezpečovania prevádzky informačného centra samosprávy
7
riadenie a koordinácia činnosti pracovníkov/tímov, vrátane spolupráce s ostatnými úsekmi organizácie
7
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
7
vybavovanie reklamácií zákazníkov
7
prezentácia podrobných tematických informácií o reáliách a špecifíkách v cestovnom ruchu
7
rozhodovanie o zmenách cieľov a výstupov interného/externého projektu
7
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
7
riadenie rizík a príležitostí v internom/externom projekte
7
koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii
6
prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
5
zabezpečovanie publicity spoločenských akcií a základného informačného servisu v rámci služieb informačného centra samosprávy
5
predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
5
predaj propagačných materiálov a predmetov v rámci zabezpečovania prevádzky informačného centra samosprávy
5
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
5
predaj finálnych výstupov zákazníkom
Špecifikácia:
Predaj produktov CR, ktoré dané TIC vytvorí, poprípade zrealizuje v spolupráci s partnerom - napr. prehliadky mesta, turistické mestské karty, vlastivedné vychádzky a prednášky.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.