Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra

Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra je zodpovedný za chod jeho prevádzky, za kvalitné poskytovanie informácií pre domácich a zahraničných návštevníkov, predaj produktov, ekonomickú činnosť spojenú s predajom produktov, aktuálnosť turistických informačných zdrojov, štatistické vyhodnocovanie jednotlivých činností poskytovaných turistickým informačným centrom, kvalifikovaný rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov prevádzky turistického informačného centra.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Vedúci centra služieb zákazníkom
Vedúci front office TIC
Vedúci návštevníckeho centra
Vedúci TIC
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08 1439010 - Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
Divízia SK NACE Rev. 2 Informačné služby
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Manažér v športových a rekreačných zariadeniach

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 7 svetový jazyk
  Špecifikácia:
  V súčasnosti je jazykom cestovného ruchu číslo 1 anglický jazyk.
 • stupeň EKR 7 prevádzka TIC
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 plánovanie ľudských zdrojov v projekte
 • stupeň EKR 7 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 správa nadácií, spolkov, športových klubov a pod.
 • stupeň EKR 7 štátna správa a samospráva v oblasti cestovného ruchu
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 6 manažment
 • stupeň EKR 6 demografia
  Špecifikácia:
  Znalosť geografických pomerov obce/mesta/regiónu/oblasti z pohľadu cestovného ruchu; znalosť prírodného dedičstva v danej obci/meste/regióne/oblasti a jeho využitie v prospech služieb cestovného ruchu; znalosť základných demografických údajov daného územia.
 • stupeň EKR 6 nešpecifikovaný cudzí jazyk
  Špecifikácia:
  Ďalší cudzí jazyk, výhodou je svetový - nemecký alebo niektorý z románskych jazykov.
 • stupeň EKR 6 problematika grantov a grantovej politiky
 • stupeň EKR 6 geografia
  Špecifikácia:
  Znalosť geografických pomerov obce/mesta/regiónu/oblasti z pohľadu cestovného ruchu; znalosť prírodného dedičstva v danej obci/meste/regióne/oblasti a jeho využitie v prospech služieb cestovného ruchu; znalosť základných demografických údajov daného územia.
 • stupeň EKR 6 manažment malého a stredného podniku
 • stupeň EKR 6 manažment vo verejnej správe
 • stupeň EKR 6 štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
 • stupeň EKR 5 zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
  Špecifikácia:
  Štatistický dotazníkový prieskum návštevnosti, predaja produktov a ich vyhodnocovanie.
 • stupeň EKR 5 postupy založenia a vedenie živností
 • stupeň EKR 4 sprievodcovstvo cestovného ruchu
 • stupeň EKR 4 poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
  Špecifikácia:
  Schopnosť zabezpečiť poznávací zájazd vrátane ubytovacích, stravovacích a poisťovacích služieb.
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
 • stupeň EKR 7 riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 7 riadenie informačného turistického centra v rámci zabezpečovania agendy cestovného ruchu spadajúceho do pôsobnosti samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 turistické, občianske a iné informácie o samosprávnom celku v rámci zabezpečovania prevádzky informačného centra samosprávy
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia činnosti pracovníkov/tímov, vrátane spolupráce s ostatnými úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 vybavovanie reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 7 prezentácia podrobných tematických informácií o reáliách a špecifíkách v cestovnom ruchu
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie o zmenách cieľov a výstupov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 riadenie časového priebehu interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 riadenie rizík a príležitostí v internom/externom projekte
 • stupeň EKR 6 koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii
 • stupeň EKR 5 prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie publicity spoločenských akcií a základného informačného servisu v rámci služieb informačného centra samosprávy
 • stupeň EKR 5 predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
 • stupeň EKR 5 predaj propagačných materiálov a predmetov v rámci zabezpečovania prevádzky informačného centra samosprávy
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
 • stupeň EKR 4 predaj finálnych výstupov zákazníkom
  Špecifikácia:
  Predaj produktov CR, ktoré dané TIC vytvorí, poprípade zrealizuje v spolupráci s partnerom - napr. prehliadky mesta, turistické mestské karty, vlastivedné vychádzky a prednášky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie