Autorizovaný geodet a kartograf

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Autorizovaný geodet a kartograf

Autorizovaný geodet a kartograf autorizačne overuje geometrické plány, geodetické činnosti na pozemkové úpravy, vytyčovanie hraníc pozemkov, geodetické body, meranie alebo digitalizáciu a zobrazenie objektov do základných štátnych a tematických mapových diel, budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy, posunov a deformácií stavebných, priemyselných objektov a zariadení a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Licencovaný geodet a kartograf
Licencovaný zememerač
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
 • Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2165 - Kartografi a geodeti
SK ISCO-08 2165005 - Autorizovaný geodet a kartograf
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu Geodet, kartograf

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 geodézia a kataster nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Postupy prác vykonávaných v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
 • stupeň EKR 7 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Postupy prác vykonávaných pre potreby geografických informačných systémov súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
 • stupeň EKR 7 manažment
  Špecifikácia:
  Základy manažmentu, spôsobilosti vedenia a organizácie prác súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
 • stupeň EKR 7 technické predpisy a normy v oblasti geodézie a kartografie
  Špecifikácia:
  Technické predpisy a normy na projektovanie, realizáciu a vyhotovenie dokumentácie prác súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
 • stupeň EKR 7 štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri pozemkových úpravách
 • stupeň EKR 7 štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri obnove evidencie pozemkov
 • stupeň EKR 7 štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v katastri nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Postupy vyhotovovania geometrických plánov, vytyčovania hraníc pozemkov.
 • stupeň EKR 7 štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v inžinierskej geodézii
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
  Špecifikácia:
  Odborná spôsobilosť požadovaná na výkon vybraných geodetických a kartografických činností z hľadiska inžinierskeho riešenia problémov.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Právne predpisy súvisiace s činnosťou autorizovaného geodeta a kartografa.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vykonávanie geodetických činností na pozemkové úpravy
 • stupeň EKR 7 vytyčovanie hraníc pozemkov
 • stupeň EKR 7 budovanie vytyčovacích sietí
 • stupeň EKR 7 vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov
 • stupeň EKR 7 zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov
  Špecifikácia:
  Budovanie geodetických základov.
 • stupeň EKR 7 vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení
  Špecifikácia:
  Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov.
 • stupeň EKR 7 vykonávanie geodetických činností pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie geodetických podkladov na projektovanie a výstavbu objektov
 • stupeň EKR 7 oceňovanie geodetických a kartografických výkonov
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie geometrických plánov
 • stupeň EKR 7 meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov
  Špecifikácia:
  Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2. Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2.
 • stupeň EKR 7 meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby
  Špecifikácia:
  Okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb. Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného objektu a stavby.
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností
  Špecifikácia:
  Činností podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Autorizačné oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov (§5). viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie