Technik geodet

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik geodet

Technik geodet vykonáva geodetické a kartografické činnosti v katastri nehnuteľností, v stavebníctve (inžinierska geodézia) a činnosti súvisiace s tvorbou informačných systémov o území.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy zememerač
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3111 - Technici v chemických a fyzikálnych vedách
SK ISCO-08 3111008 - Technik geodet
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu Technik stavebnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 geodézia a kataster nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Zásady a technologické postupy meračských a vytyčovacích prác. Technické prostriedky a technologické postupy pri výkone konkrétnych geodetických činností.
 • stupeň EKR 4 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Softvér v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností a pri tvorbe GIS a 3D modelov terénu a objektov.
 • stupeň EKR 4 odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
  Špecifikácia:
  Zásady technickej normalizácie a štandardizácie v odbore.
 • stupeň EKR 4 geodetické prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
 • stupeň EKR 4 zásady aktualizácie súboru popisných a súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 pozemkové právo, podnikanie, pracovnoprávne a občianskoprávne vzťahy
 • stupeň EKR 4 organizačná štruktúra orgánov a organizácií rezortu geodézie
  Špecifikácia:
  Podnikov / firiem, účastníkov výstavby a ich kompetencie. Vzťahy medzi účastníkmi investičného procesu a zákonitosti organizácie a riadenia geodetických prác vo výstavbe.
 • stupeň EKR 4 právne a technické predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Vrátane stavebných predpisov v oblasti vytyčovania, merania, zaznamenávania a vyhodnocovania geometrických parametrov stavieb a inžinierskych sietí.
 • stupeň EKR 4 zásady na tvorbu projektov v geodézii a kartografii
  Špecifikácia:
  Zásady zberu, triedenia a spracovania podkladov pre MIS, LIS a GIS. Zásady a metódy tvorby IS z rastrových a digitálnych podkladov.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 aplikácia princípov legislatívnych noriem v každodennej praxi v odbore geodézie a kartografie
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie zásad technickej normalizácie a štandardizácie a používanie odbornej terminológie a symboliky v odbore geodézie a kartografie
 • stupeň EKR 4 orientácia v činnostiach súvisiacich s prípravou, realizáciou, kalkuláciou a fakturáciou geodetických a kartografických prác
 • stupeň EKR 4 určovanie optimálnych metód zberu dát a spracovania výsledkov v geodézii a kartografii
 • stupeň EKR 4 aktualizácia súborov katastra nehnuteľností a poskytovanie geodetických informácií
 • stupeň EKR 4 kompletizácia a aktualizácia údajov informačného systému geodézie a kartografie
 • stupeň EKR 4 používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
  Špecifikácia:
  Ovládanie aplikačných a grafických systémov používaných v rezorte vrátane ich výmenných formátov a rozhraní na prenos údajov pre využitie v iných oblastiach.
 • stupeň EKR 4 obsluha a starostlivosť o prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
  Špecifikácia:
  Používanie a udržiavanie základných typov geodetických, fotogrametrických prístrojov a zariadení a špeciálnych prístrojov na príjem a spracovanie družicových signálov (GNSS – Globálny družicový navigačný systém). Hospodárna a efektívna práca pri manipulácii s materiálmi, energiou, prístrojmi meračskej, výpočtovej a zobrazovacej techniky, zariadeniami, pomôckami a technologickými linkami.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 čítanie výkresovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Spracovanie, zobrazenie a správne čítanie a interpretovanie obsahu analógových a vektorových máp náčrtov, vytyčovacích výkresov a technickej dokumentácie stavieb.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad technického znázornenia a zobrazenia v rámci geodézie, kartografie, katastra a geoinformatiky
 • stupeň EKR 4 vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností
  Špecifikácia:
  Podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
  Špecifikácia:
  O skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone práce technik geodet dozvedel.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie