Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva

Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva riadi, zabezpečuje a kontroluje chod v oblasti spracovania dreva na základe stanovených operatívnych plánov výroby alebo prevádzky. Zabezpečuje rozvoj a realizáciu stratégie v organizácie, koordinuje plánovanie a optimalizáciu využitia materiálu a personálu, technológií a výrobných postupov v oblasti spracovania dreva.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Diplomovaný drevársky technik manažér prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321005 - Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
  Špecifikácia:
  Spracovanie a použitie jednotlivých drevených materiálov a polotovarov (napr. rezivo, kompozitné materiály na báze dreva a pod.)
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
  Špecifikácia:
  Efektívnosť a efektnosť využívania strojov, materiálu a personálu.
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 7 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 7 technologické postupy spracovania dreva
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Napr. stroje a zariadenia v piliarskej výrobe a výrobné linky napr.: sušiarenské a hydrotermické zariadenia a zariadenia na ochranu dreva a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy finančného plánovania
  Špecifikácia:
  V oblasti spracovania dreva.
 • stupeň EKR 7 manažment procesu údržby a opráv pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Napr. kalkulácie, rozpočty, výbery strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov.
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Napr. technické normy, podklady pri spracovaní dreva a pod.
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri spracovaní dreva
  Špecifikácia:
  Zásady navrhovania technológií, technologických postupov, kapacitných prepočtov a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly pri spracovaní dreva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie výrobného úseku v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
 • stupeň EKR 7 riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 7 spolupráca a komunikácia so zákazníkmi
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania platných noriem a právnych predpisov
  Špecifikácia:
  V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 participácia na tvorbe výrobných a ekonomických plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
  Špecifikácia:
  Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
 • stupeň EKR 7 riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
 • stupeň EKR 7 tvorba plánu investičného rozvoja v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 7 analýza hospodárskeho výsledku organizácie za sledované obdobie v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Analýza ekonomických ukazovateľov, efektivity výroby, produktivity práce, výrobných nákladov a pod. a prijímanie opatrení na zlepšenie výsledku organizácie.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými inštitúciami
  Špecifikácia:
  Napr. štátna správa, verejná správa a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri plánovaní stratégie konkurencieschopnosti
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri riešení havarijných stavov a krízových situácií
 • stupeň EKR 7 uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv
 • stupeň EKR 7 plánovanie a kontrola plnenia plánov údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek na spracovanie dreva
  Špecifikácia:
  Spolupráca na tvorbe plánu údržby a opráv strojov a zariadení na spracovanie dreva a kontrola dodržiavania..
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Napr. kapacitné bilancie, strategické ciele, finančný plán, výrobný plán.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie