Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vykonáva kompletnú obsluhu stroja na výrobu žiaruvzdorných materiálov, ako napr. fréza, sústruh, brúska, miešač, dopravný pás, drvič. Vyrába, renovuje a pripravuje formy rôznych tvarov a rozmerov pre všetky typy lisov podľa požiadaviek.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Operátor strojov a zariadení vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Pracovník na obsluhu strojov a zariadení vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Robotník na obsluhu strojov a zariadení vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
ISCO-08
8114 - Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stavebných a žiaruvzdorných materiálov
SK ISCO-08
8114004 - Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby stavebných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
3
poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
3
meracia a regulačná technika
3
úpravárenské procesy
3
stroje a zariadenia na dopravu surovín
3
stroje a zariadenia na úpravu surovín
3
žiaruvzdorné materiály
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
2
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
2
odprašovacie zariadenia
2
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
3
regulácia množstva suroviny dodávaného na strojno-technologické zariadenie
3
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
3
výkon kontrolných činností pri kontrole vstupov do výroby a výstupov z výroby
3
odber vzoriek
3
obsluha odprašovacích zariadení
3
obsluha a riadenie dopravných zariadení
Špecifikácia:
Napr. pásy, šneky.
3
obsluha úpravárenských strojov, zariadení a liniek
3
jednoduché údržbárske činnosti v rámci autonómnej údržby
3
výroba komponentov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2
kontrola technického stavu strojných zariadení, náradia, meradiel
3
odstraňovanie chýb a nedostatkov vyrábaných komponentov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
  • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)
  • Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.