Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vykonáva kompletnú obsluhu stroja na výrobu žiaruvzdorných materiálov, ako napr. fréza, sústruh, brúska, miešač, dopravný pás, drvič. Vyrába, renovuje a pripravuje formy rôznych tvarov a rozmerov pre všetky typy lisov podľa požiadaviek.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Operátor strojov a zariadení vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Pracovník na obsluhu strojov a zariadení vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Robotník na obsluhu strojov a zariadení vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:

ISCO-08 8114 - Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stavebných a žiaruvzdorných materiálov
SK ISCO-08 8114004 - Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby stavebných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 3 úpravárenské procesy
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia na dopravu surovín
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia na úpravu surovín
 • stupeň EKR 3 žiaruvzdorné materiály
 • stupeň EKR 2 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 2 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 2 odprašovacie zariadenia
 • stupeň EKR 1 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 regulácia množstva suroviny dodávaného na strojno-technologické zariadenie
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 3 výkon kontrolných činností pri kontrole vstupov do výroby a výstupov z výroby
 • stupeň EKR 3 odber vzoriek
 • stupeň EKR 3 obsluha odprašovacích zariadení
 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie dopravných zariadení
  Špecifikácia:
  Napr. pásy, šneky.
 • stupeň EKR 3 obsluha úpravárenských strojov, zariadení a liniek
 • stupeň EKR 3 jednoduché údržbárske činnosti v rámci autonómnej údržby
 • stupeň EKR 2 výroba komponentov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 kontrola technického stavu strojných zariadení, náradia, meradiel
 • stupeň EKR 2 odstraňovanie chýb a nedostatkov vyrábaných komponentov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)
 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
 • Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7)
 • Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie