Krajčír technickej konfekcie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Krajčír technickej konfekcie

Krajčír technickej konfekcie šije odevné, textilné a kožené tovary a ďalšie výrobky z prírodnej a syntetickej usne pre priemysel (najmä autosedačky a airbagy). Ručne alebo pomocou stroja šije technickú konfekciu, vyrezáva základný materiál, vykonáva práce pri medzioperačnom a konečnom žehlení, čistí výrobky a obsluhuje vyšívací automat, lepiace a vysokofrekvenčné zváracie stroje.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:

ISCO-08 7318 - Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
SK ISCO-08 7318005 - Krajčír technickej konfekcie
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Krajčír

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 priemyselné šitie
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 životnosť textilných, kožušinových a kožených výrobkov
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 3 technológia výroby kožiarskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia vo výrobe autosedačiek
  Špecifikácia:
  zahŕňa aj stroje a zariadenia na výrobu airbagov
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo textilu, kože a odevov
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 montáž a dokončovacie práce s textilným a koženým základným materiálom na zhotovovanie autosedačiek a airbagov
 • stupeň EKR 3 základné nastavovanie a obsluha priemyselných šijacích strojov
 • stupeň EKR 3 obsluha vysekávacích strojov a automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 3 strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
 • stupeň EKR 3 orientácia v podkladoch a v jednoduchej technickej dokumentácii na oddeľovanie jednotlivých dielov, šitie dielov a častí výrobkov
 • stupeň EKR 3 šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
 • stupeň EKR 3 zostavovanie, spájanie a šitie dielov a súčastí kožiarskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha a údržba strojov a zariadení vo výrobe autosedačiek
  Špecifikácia:
  zahŕňa aj obsluhu a údržbu strojov a zariadení na výrobu airbagov
 • stupeň EKR 3 tvarovanie a poťahovanie materiálov používaných na výrobu autosedačiek
  Špecifikácia:
  zahŕňa aj tvarovanie a poťahovanie materiálov používaných na výrobu airbagov
 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii vo výrobe autosedačiek
  Špecifikácia:
  zahŕňa aj orientáciu v technickej dokumentácii vo výrobe airbagov
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

 • Vstupná inštruktáž a periodické školenia (minimálne 1 x za dva roky) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia a protipožiarnej ochrany.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie