Spracovateľ hydiny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spracovateľ hydiny

Spracovateľ hydiny sa podieľa na výkone činností na zabezpečenie spracovania hydiny (porazenie, delenie na jednotlivé hydinové diely, mrazenie), na zabezpečenie výroby výrobkov z hydiny (varením, solením a ďalšími špeciálnymi úpravami) a na spracovanie vedľajších produktov (perie, krv...).

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Pracovník potravinárskej výroby hydinárskej
Spracovateľ mäsa
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08 7511005 - Spracovateľ hydiny
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Mäsiar, údenár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 spôsoby chovu hydiny a hydinová produkcia
 • stupeň EKR 2 hygiena potravín živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 2 krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 2 technológia spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov
 • stupeň EKR 1 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
 • stupeň EKR 2 príprava, výpočet spotreby a úprava surovín na rôzne účely podľa technologického postupu v potravinárstve alebo výrobe krmív
 • stupeň EKR 2 preprava zvierat na porážku, ustajnenie a ich prísun k linke na spracovanie
 • stupeň EKR 2 zavesovanie a vykrvenie hydiny/králikov
 • stupeň EKR 2 vychladzovanie hydinového mäsa a drobkov
 • stupeň EKR 2 balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 porciovanie a balenie mäsa, dielov a drobkov
 • stupeň EKR 2 omračovanie a odkrvovanie zvierat/hydiny
 • stupeň EKR 1 naparovanie a šklbanie hydiny
 • stupeň EKR 1 pitvanie (zvierat/hydiny)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie