Mäsiar, údenár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mäsiar, údenár

Mäsiar, údenár sa podieľa na výkone činností pri príprave surovín na ďalšie spracovanie vo výrobe jednotlivých druhov polotovarov, mäsových výrobkov, na obsluhe strojov a zariadení, balení a uskladňovaní polotovarov a mäsových výrobkov a na obslužných činnostiach počas výroby.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Spracovateľ mäsa
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. (pozn.: uvedené zamestnanie je regulované iba v prípade, ak je vykonávané ako remeselná činnosť)
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 66i.
ISCO-08 7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08 7511002 - Mäsiar, údenár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Mäsiar, údenár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 3 krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 tepelné opracovanie polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie technologického postupu v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 výroba trvanlivých a fermentovaných mäsových výrobkov a hydinových mäsových výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
 • stupeň EKR 3 balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 posudzovanie hodnôt surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri spracovaní mäsa, hydinárskych a ďalších výrobkov
 • stupeň EKR 3 navrhovanie opatrení na zlepšovanie kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 3 marinovanie (konzervovanie) a solenie mäsa/rýb a pod.
 • stupeň EKR 3 triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, drobkov a pod.
 • stupeň EKR 3 príjem a základná evidencia mäsa a mäsových výrobkov
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby surovín na výrobu mäsa a mäsových výrobkov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri výrobe, balení a expedícii mäsových výrobkov
 • stupeň EKR 3 mletie a miešanie surovín na výrobu mäsa
 • stupeň EKR 3 manuálna príprava vstupných surovín v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 2 obsluha strojov a zariadení na balenie a expedíciu potravinárskeho polotovaru, výrobkov alebo krmív
 • stupeň EKR 2 riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie